Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

Mae’r gylchdaith yma’n dechrau ym mhentref Beddgelert ac yn dilyn yr Afon Glaslyn, mae’n dringo i fyny trwy Gwm Bychan cyn disgyn at Lyn Dinas a dychwelyd ar hyd y Glaslyn yn ôl at Feddgelert.

Mae’r daith yn pasio ‘Bedd Gelert’, sef yn ôl y chwedl ble cafodd y pentref ei enw ar ôl Gelert, ci ffyddlon Llywelyn Fawr. Cafodd y ci ei adael i warchod plentyn Llywelyn, ond pan ddychwelodd y tywysog, gwelodd fod ei faban ar goll. Wedi gweld Gelert wedi ei orchuddio mewn gwaed, meddyliodd y gwaethaf a trywanodd ei gi a’i ladd. Yna clywodd sŵn wylo a chanfod ei blentyn yn fyw ger corff blaidd, blaidd a laddodd Gelert wrth warchod plentyn ei feistr. Torrodd Llywelyn ei galon yn y fan a’r lle.

Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru sy’n rhedeg 25 milltir o Gaernarfon i Borthmadog yn filyn y llwybr ar hyd y rhan cyntaf o’r daith. Agorwyd am y tro cyntaf yn 1923 ond roedd y galw amdani yn prinhau oherwydd dirywiad y diwydiant llechi a dyfodiad y bwsiau modur. Fe gaewyd yn 1937. Mae’r rheilffordd wedi ail agor ers hynny er mwyn cario ymwelwyr ac mae’r rhan yma yn boblogaidd tu hwnt oherwydd fod y lein yn troelli trwy Fwlch Aberglaslyn.

Cyn i’r ‘Cob’ gael ei adeiladu ar hyd aber y Traeth Mawr ym Mhorthmadog yn 1812, mi fyddai tonnau’r môr yn cyrraedd cyn belled a Phont Aberglaslyn.

Mae’r llwybr yn dringo trwy Gwm Bychan ac yn pasio olion mwynfeydd copr. Roedd mwyn copr yn cael ei echdynnu yma a’r gario gyda system ceir rhaffog i lawr y dyffryn ac yna gyda ceffyl a throl at Borthmadog ble cai ei gludo yno ar long i Abertawe er mwyn ei goethi.

Ar eich dychweliad i Feddgelert mi fyddwch yn pasio mwynfa gopr Sygun sy’n dyddio nôl at ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe gaewyd yn 1903, ond cafodd ei adfer yn yr 1980au cyn agor i’r cyhoedd yn 1986.

Pellter: 6 milltir - 10 km

Esgyniad: Caeau garw a rhannau gwlyb. Gwisgwch esgidiau addas

Amser: Tua 4-6 awr

Gradd: Llwybr Cymhedrol

Dechrau/Diwedd: Maes parcio'r Parc Cenedlaethol, Beddgelert ar yr A498 (SH 588 481)

Parcio: Maes parcio'r Parc Cenedlaethol, Beddgelert ar yr A498 (SH 588 481)

Côd Post: LL55 4YJ

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. Cerddwch o’r maes parcio tuag at y brif ffordd gan droi i’r chwith heibio’r Ganolfan Groeso.

2. Anelwch am y bont sydd yng nghanol y pentref ac yna cerddwch ar hyd y lôn gyfyng rhwng y bont fawr a Thŷ Isaf (adeilad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) gan ddilyn yr arwydd am ‘Fedd Gelert’.

3. Cyn y bont droed, trowch i’r dde gan ddilyn y llwybr ar hyd lan yr Afon Glaslyn.

4. Ymhen 200m, trowch i’r dde er mwyn ymweld ‘Bedd Gelert’.

5. Parhewch heibio ‘Bedd Gelert’ ar eich dde.

6. Parhewch ar hyd y llwybr er mwyn ailymuno a llwybr glan yr afon gan droi i’r dde er mwyn cario ymlaen gyda’r daith.

7. Parhewch i gerdded ar hyd llwybr glan yr afon trwy giât sydd wedi ei wneud o bren sydd a dau bysgodyn wedi ei gerfio arno. Dyma ddynodi dechreuad Llwybr y Pysgotwr.

8. Croeswch y bont droed sydd ger bont y rheilffordd ac ewch drwy ddwy gat mochyn sy’n croesi’r lein. Cymerwch ofal wrth groesi!

9. Dilynwch y llwybr troed ar hyd yr Afon Glaslyn, ond cofiwch bod yn hynod ofalus gan y gall hi fod yn ofnadwy o lithredig mewn mannau. Cymrwch ofal arbennig o gwmpas Craig y Fwtres sy’n gyfyng iawn.

10. Croeswch bont bren.

11. Pan fydd Pont Aberglaslyn yn dod i’r golwg dilynwch y llwybr wrth ddringo’r grisiau cerrig.

12. Mae’r darn hwn o’r llwybr yn mynd trwy perthlys deniadol at giât bren.

13. Gan gadw i’r dde, dilynwch yr arwydd am faes parcio Cwm Bychan. (Mae toiledi ar gael yma).

14. Wrth i chi ddynesu at y maes parcio, anelwch am y twnel sy’n rhedeg o dan y rheilffordd.

15. Dilynwch y llwybr trwy’r coed ac ar ôl pasio giât, ewch ymlaen i fyny dringfa graddol Cwm Bychan.

16. Ar ôl oddeutu 600m cewch eich gwobryo gyda golygfeydd gogoneddus o’r Cnicht a’r Moelwynion ar eich dde a Thraeth Bychan tu ôl i chi.

17. Ar ôl 500m ychwanegol mi fyddwch yn pasio peilonau o fwynfa segur.

18. Ar ôl pasio’r peilon olaf, dilynwch y llwybr i fyny’r cwm.

19. Ar ôl tua 100m mi ddewch at raniad yn y llwybr, dilynwch y troiad i’r dde a pharhau i fyny’r cwm.

20. Ar flaen y cwm, ewch dros y gamfa a dilyn y llwybr i’r chwith. Cewch eich gwybryo y tro hwn gyda golygfa anhygoel o’r Wyddfa ar eich chwith a Moel Siabod a Nant Gwynant o’ch blaen.

21. Pan ddewch at gyffordd ger hen safle mwyngloddio Llwyndu, dilynwch y llwybr i’r dde tuag at Llyn Dinas.

22. Fel mae’r llwybr yn syrthio, mi ddaw Llyn Dinas i’r golwg.

23. Pan gyrhaeddwch y llyn, dilynwch y llwybr i’r chwith.

24. Ewch trwy’r gat mochyn a pharhau heibio’r bont gan gadw’r afon ar eich ochr dde.

25. Ar ôl 500m ewch trwy gat mochyn arall.

26. Ar ol cyrraedd y ffordd darmac, trowch i’r chwith a cherdded heibio mynedfa Tŷ Hen ar eich dde a dilyn y ffordd tuag at Fwynfa Copr Sygun.

27. Ger y fynedfa at y fwynfa, trowch i’r dde a dilyn y llwbr cyhoeddus ar hyd y ffordd darmac.

28. y ffordd am ychydig dros 1km nes cyrraedd pont sydd yn croesi’r afon tuag at y briffordd, ewch trwy’r gat mochyn ar eich chwith a dilyn y llwybr am 300m pellach.

29. Ewch trwy ddwy gat mochyn gan ddilyn y llwybr yn syth ymlaen rhwng rhes o dai a’r afon ble fyddwch yn pasio rhes o dai ar y maes sydd wedi dod yn ddarlun nodweddiadol o Feddgelert.

30. Ewch dros y bont droed a dilyn yr un ffordd ar ddechrau’r siwrne er mwyn dychwelyd i’r maes parcio.

Golygfa 360 Panorama

Cwm Bychan 360

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  1. Cerddwch o’r maes parcio tuag at y brif ffordd gan droi i’r chwith heibio’r Ganolfan Groeso.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  2. Anelwch am y bont sydd yng nghanol y pentref ac yna cerddwch ar hyd y lôn gyfyng rhwng y bont fawr a Thŷ Isaf (adeilad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) gan ddilyn yr arwydd am ‘Fedd Gelert’.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  3. Cyn y bont droed, trowch i’r dde gan ddilyn y llwybr ar hyd lan yr Afon Glaslyn.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  4. Ymhen 200m, trowch i’r dde er mwyn ymweld ‘Bedd Gelert’.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  5. Parhewch heibio ‘Bedd Gelert’ ar eich dde.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  6. Parhewch ar hyd y llwybr er mwyn ailymuno a llwybr glan yr afon gan droi i’r dde er mwyn cario ymlaen gyda’r daith.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  7. Parhewch i gerdded ar hyd llwybr glan yr afon trwy giât sydd wedi ei wneud o bren sydd a dau bysgodyn wedi ei gerfio arno. Dyma ddynodi dechreuad Llwybr y Pysgotwr.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  8. Croeswch y bont droed sydd ger bont y rheilffordd ac ewch drwy ddwy gat mochyn sy’n croesi’r lein. Cymerwch ofal wrth groesi!

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  9. Dilynwch y llwybr troed ar hyd yr Afon Glaslyn, ond cofiwch bod yn hynod ofalus gan y gall hi fod yn ofnadwy o lithredig mewn mannau. Cymrwch ofal arbennig o gwmpas Craig y Fwtres sy’n gyfyng iawn.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  10. Croeswch bont bren.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  11. Pan fydd Pont Aberglaslyn yn dod i’r golwg dilynwch y llwybr wrth ddringo’r grisiau cerrig.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  12. Mae’r darn hwn o’r llwybr yn mynd trwy perthlys deniadol at giât bren.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  13. Gan gadw i’r dde, dilynwch yr arwydd am faes parcio Cwm Bychan. (Mae toiledi ar gael yma).

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  14. Wrth i chi ddynesu at y maes parcio, anelwch am y twnel sy’n rhedeg o dan y rheilffordd.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  15. Dilynwch y llwybr trwy’r coed ac ar ôl pasio giât, ewch ymlaen i fyny dringfa graddol Cwm Bychan.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  16. Ar ôl oddeutu 600m cewch eich gwobryo gyda golygfeydd gogoneddus o’r Cnicht a’r Moelwynion ar eich dde a Thraeth Bychan tu ôl i chi.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  17. Ar ôl 500m ychwanegol mi fyddwch yn pasio peilonau o fwynfa segur.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  18. Ar ôl pasio’r peilon olaf, dilynwch y llwybr i fyny’r cwm.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  19. Ar ôl tua 100m mi ddewch at raniad yn y llwybr, dilynwch y troiad i’r dde a pharhau i fyny’r cwm.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  20. Ar flaen y cwm, ewch dros y gamfa a dilyn y llwybr i’r chwith. Cewch eich gwybryo y tro hwn gyda golygfa anhygoel o’r Wyddfa ar eich chwith a Moel Siabod a Nant Gwynant o’ch blaen.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  21. Pan ddewch at gyffordd ger hen safle mwyngloddio Llwyndu, dilynwch y llwybr i’r dde tuag at Llyn Dinas.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  22. Fel mae’r llwybr yn syrthio, mi ddaw Llyn Dinas i’r golwg.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  23. Pan gyrhaeddwch y llyn, dilynwch y llwybr i’r chwith.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  24. Ewch trwy’r gat mochyn a pharhau heibio’r bont gan gadw’r afon ar eich ochr dde.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  25. Ar ôl 500m ewch trwy gat mochyn arall.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  26. Ar ol cyrraedd y ffordd darmac, trowch i’r chwith a cherdded heibio mynedfa Tŷ Hen ar eich dde a dilyn y ffordd tuag at Fwynfa Copr Sygun.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  27. Ger y fynedfa at y fwynfa, trowch i’r dde a dilyn y llwbr cyhoeddus ar hyd y ffordd darmac.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  28. y ffordd am ychydig dros 1km nes cyrraedd pont sydd yn croesi’r afon tuag at y briffordd, ewch trwy’r gat mochyn ar eich chwith a dilyn y llwybr am 300m pellach.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  29. Ewch trwy ddwy gat mochyn gan ddilyn y llwybr yn syth ymlaen rhwng rhes o dai a’r afon ble fyddwch yn pasio rhes o dai ar y maes sydd wedi dod yn ddarlun nodweddiadol o Feddgelert.

 • Llwybr y Pysgotwr a Chwm Bychan

  30. Ewch dros y bont droed a dilyn yr un ffordd ar ddechrau’r siwrne er mwyn dychwelyd i’r maes parcio.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch

Er eich bod ym Mharc Cenedlaethol Eryri, cofiwch fod y llwybr yn mynd trwy dir fferm, lle nad oes croeso i gŵn oni bai eu bod o dan reolaeth glòs neu ar dennyn.