Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Craig y Ddinas

Bryngaer o Oes yr Haearn yw Craig y Ddinas mewn lleoliad dramatig ar graig amlwg 350m uwch lefel y môr ac yn ffocws naturiol i’r dyffryn llydan.

Mae golygfeydd bendigedig o Eryri ac o’r môr o’r gaer hon sydd wedi’i hamgylchynu gan y mynyddoedd Moelfre, Diffwys a Llawlech. Mae’r fryngaer hirgron wedi cadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol, yn enwedig o amgylch ochr allanol y gaer ble mae modd gweld peth o’r rhagfuriau carreg yn eu cyflwr gwreiddiol. Mae mynediad trawiadol i ran ddwyreiniol o’r gaer gyda llwybr wedi’i ddiffinio ag waliau cerrig yn arwain i lawr i’r tir fwy gwastad ble y gellir gweld olion tai crwn o Oes yr Haearn ac o’r cyfnod Rhufeinig. Mae’n bosib bod y fryngaer wedi’i defnyddio fel lloches neu fel man cyfarfod cymunedol a bod y tai crynion wedi’u defnyddio’n fwy na thebyg fel aneddiadau. Pa un ai eich bod eisiau archwilio’r olion cynhanesyddol neu eisiau mwynhau’r golygfeydd braf cewch eich gwobrwyo’n hael gyda’r daith hon.

Sut i fynd yno?
Ar y ffordd A496 o Harlech i Abermaw trowch i’r dwyrain i’r de o Ddyffryn Ardudwy ac ewch ar hyd ffordd gul tuag at Neuadd Cors y Gedol. Dilynwch y ffordd i’w diwedd.

Pellter: Taith syth 4 milltir - 6Km

Esgyniad: Ffyrdd cul ond gall fod yn wlyb a garw

Amser: Tua 2-3 awr

Gradd: Llwybr Cymhedrol

Dechrau/Diwedd: Maes parcio ger Neuadd Cors y Gedol (SH 602 231) Maes parcio ger Neuadd Cors y Gedol (SH 602 231)

Parcio: Maes parcio preifat ger Neuadd Cors y Gedol - angen tal o £1

Côd Post: LL44 2RJ

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL18 (Harlech, Porthmadog a Bala)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. Trowch i’r dde wrth fynd allan o’r maes parcio a dilynwch y ffordd gul sy’n arwain syth ymlaen trwy ddwy giât.

2. Yn y caeau ar y dde i chi mae olion sawl cyfnod ar y tir gan gynnwys olion systemau caeau ac aneddiadau hynafol. Ymysg y caeau mae yno siambr gladdu Neolithig, twmpathau cerrig llosg o’r Oes Efydd, cutiau cynhanesyddol, dau grŵp o gutiau Rhufein-Brydeinig a nifer o gutiau hirsgwar canoloesol ac ôl-ganoloesol. Mae’r dystiolaeth hon o’r nifer helaeth o aneddiadau yn profi y bu’r ardal hon yn fan delfrydol ar gyfer ein hynafiaid.

3. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd ac yn fuan byddwch yn mynd heibio adfeilion Cors-uchaf ar y chwith i chi, ac ar ddiwrnod braf mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd a’r môr o’r fan hon.

4. Yn fuan byddwch yn cyrraedd dwy giât. Ewch trwy’r giât ar y dde ac mae’r ffordd yn gwyro’n syth i’r dde. Pan fydd y ffordd yn gwyro i’r chwith gallwch weld Craig y Ddinas ar y dde i chi yn y pellter, ac y tu ôl i’r fryngaer, cefnen Llawlech.

5. Mae’r ffordd yn dringo’n araf tuag at lethrau Moelfre. Ewch trwy’r giât ac ymhen 500m ewch trwy giât arall ac yna byddwch wedi cyrraedd y tir mynediad agored.

6. Cerddwch ar hyd y ffordd am tua 500m ac yna trowch i’r dde ac anelwch i’r de-orllewin tuag at gamfa sy’n croesi wal garreg sydd tua 300m i ffwrdd. Gall y rhan yma fod yn wlyb a garw ar brydiau.

7. Ewch dros y gamfa ac ewch tuag at fryngaer Craig y Ddinas sydd ond tua 300m i ffwrdd.

8. Pan fyddwch wedi cyrraedd y fryngaer mwynhewch y golygfeydd anhygoel ac ewch am dro o gwmpas y fryngaer. O’r mynediad i’r fryngaer ar yr ochr ddwyreiniol, cerddwch i lawr y llwybr ac archwiliwch olion yr hen dai crynion ar y tir fwy gwastad islaw’r gaer.

9. I fynd yn ôl i ddechrau’r daith, ewch yn ôl ar hyd yr un llwybr ag y daethoch at y ffordd gul. Trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd yn ôl i’r maes parcio.

Golygfa 360 Panorama

Craig y Ddynas 360 Panoramic View

 • Llwybr Craig y Ddinas

  1. Trowch i’r dde wrth fynd allan o’r maes parcio a dilynwch y ffordd gul sy’n arwain syth ymlaen trwy ddwy giât.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  2. Yn y caeau ar y dde i chi mae olion sawl cyfnod ar y tir gan gynnwys olion systemau caeau ac aneddiadau hynafol. Ymysg y caeau mae yno siambr gladdu Neolithig, twmpathau cerrig llosg o’r Oes Efydd, cutiau cynhanesyddol, dau grŵp o gutiau Rhufein-Brydeinig a nifer o gutiau hirsgwar canoloesol ac ôl-ganoloesol. Mae’r dystiolaeth hon o’r nifer helaeth o aneddiadau yn profi y bu’r ardal hon yn fan delfrydol ar gyfer ein hynafiaid.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  3. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd ac yn fuan byddwch yn mynd heibio adfeilion Cors-uchaf ar y chwith i chi, ac ar ddiwrnod braf mae golygfeydd gwych o’r mynyddoedd a’r môr o’r fan hon.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  4. Yn fuan byddwch yn cyrraedd dwy giât. Ewch trwy’r giât ar y dde ac mae’r ffordd yn gwyro’n syth i’r dde. Pan fydd y ffordd yn gwyro i’r chwith gallwch weld Craig y Ddinas ar y dde i chi yn y pellter, ac y tu ôl i’r fryngaer, cefnen Llawlech.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  5. Mae’r ffordd yn dringo’n araf tuag at lethrau Moelfre. Ewch trwy’r giât ac ymhen 500m ewch trwy giât arall ac yna byddwch wedi cyrraedd y tir mynediad agored.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  6. Cerddwch ar hyd y ffordd am tua 500m ac yna trowch i’r dde ac anelwch i’r de-orllewin tuag at gamfa sy’n croesi wal garreg sydd tua 300m i ffwrdd. Gall y rhan yma fod yn wlyb a garw ar brydiau.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  7. Ewch dros y gamfa ac ewch tuag at fryngaer Craig y Ddinas sydd ond tua 300m i ffwrdd.

 • Llwybr Craig y Ddinas

  8. Pan fyddwch wedi cyrraedd y fryngaer mwynhewch y golygfeydd anhygoel ac ewch am dro o gwmpas y fryngaer. O’r mynediad i’r fryngaer ar yr ochr ddwyreiniol, cerddwch i lawr y llwybr ac archwiliwch olion yr hen dai crynion ar y tir fwy gwastad islaw’r gaer.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch