Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Foel Goch o Llwybr Rhyd Ddu

alt=

Cyngor ar Ddiogelwch

Os ydych am ddringo uchelfannau mynyddig Eryri neu gerdded ar hyd yr arfordir, afonydd a’r traethau, gwnewch yn siwr eich bod yn barod am yr hyn sydd o’ch blaen fel eich bod yn mwynhau amrywiaeth yr ardal yn ddiogel. Mae ein wardeiniaid bob amser yn barod i gynnig cyngor ac arweiniad ar sut i aros yn ddiogel o fewn y Parc Cenedlaethol ond rhaid paratoi'n drylwyr cyn cychwyn allan. Darllenwch ein Cyngor Mynydd isod fel eich bod yn cael mwynhau yr holl sydd oddi fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

Eich Gwasanaeth Tywydd

Mae gan y Swyddfa Dywydd wasanaeth rhagolygon tywydd 24 awr ar-lein sy'n rhoi manylion eglur am gyflwr y ddaear, gwelededd, cyflymder a chyfeiriad y gwynt, a thymheredd ym mhob rhan o Eryri - nid dim ond ar gyfer y mynyddoedd.

Os ydych yn bwriadu mynd i gerdded yn y Parc Cenedlaethol, ewch ar y we ben bore a chynllunio'ch diwrnod i gyd-fynd â'r rhagolygon.

Cofiwch - Er eich lles chi, dylech ofyn am gyflwr y tywydd cyn mentro allan i'r môr neu i'r mynyddoedd. Petai'r tywydd yn newid yn sydyn, gallai ddifetha'ch cynlluniau - a hefyd fod yn beryglus iawn.

Clogwyn Coch, Yr Wyddfa

Clogwyn Coch, Yr Wyddfa (© Tom Harding)

SeaKing yn Nant Peris

SeaKing yn Nant Peris (© Elfyn Jones)

Diogelwch Mynydd

Cynlluniwch eich taith yn drylwyr cyn cychwyn gan ddewis taith sy'n addas ar gyfer pob aelod o'ch grŵp. Cofiwch mai dim ond hanner y gamp yw cyrraedd y copa felly byddwch yn ofalus wrth ddod i lawr rhag ofn i chi faglu neu syrthio oherwydd blinder.

Cadwch at y daith yr ydych wedi ei chynllunio a pheidiwch â dilyn cerddwyr o'ch blaenau - hwyrach eu bod yn dilyn llwybr llawer mwy heriol a pheryglus na chi.

Gwisgwch esgidiau cerdded cyfforddus sy’n cynnal y ffêr a dillad addas. Gall y tirwedd fod yn anwastad a’r tywydd yn ansefydlog. Byddwch angen côt a throwsus sy’n eich cadw’n sych a’ch gwarchod rhag y gwynt. Mewn tywydd gaeafol bydd angen dillad ychwanegol megis haen waelodol thermal, siaced gynnes, menig a het.

Cariwch sach gefn gyda digon o le ar gyfer bwyd a diod. Gall cerdded fod yn waith caled ac egnïol felly mae’n bwysig cadw lefel egni yn gyson. Yn ystod misoedd yr haf ewch a dŵr ychwanegol â chi a digon o eli haul-does unman i gysgodi rhag yr haul ar lethrau’r mynyddoedd.

Ewch â map a chwmpawd gyda chi a gwnewch yn siwr eich bod yn gallu eu defnyddio. Maent yn offer sylfaenol ond pwysig iawn i unrhyw un sy’n cerdded mynydd. Ewch a haen ychwanegol o ddillad â chi gan fod y tymheredd yn gostwng yn gyflym yn yr ucheldiroedd. Rhaid cario tortsh, chwiban, pecyn cymorth cyntaf a ffôn symudol ond cofiwch beidio dibynnu ar ffôn i’ch cael allan o drafferthion gan nad oes sicrwydd o signal ar y mynydd.

Edrychwch ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn allan ac os yw’r tywydd yn gwaethygu, trowch yn ôl. Gall y tywydd ar y mynydd newid mewn dim amser gyda gwyntoedd cryfion, cymylau isel a tymheredd newidiol yn ei gwneud hi’n amhosib gweld a cherdded. Ymwelwch â gwefan y Swyddfa Dywydd am ragolygon manwl cyn cychwyn.

Dywedwch wrth berson dibynadwy beth yw eich cynlluniau, pa ffordd yr ydych am fynd a phryd disgwyliwch fod yn ôl fel y gallant alw am gymorth os nad ydych wedi dychwelyd erbyn yr amser hynny. Cofiwch roi gwybod iddyn nhw o unrhyw newid yn eich cynlluniau.

Argyfwng

Tân, Heddlu, Ambiwlans, Gwylwyr y Glannau, Tîm Achub Mynydd:
Ffoniwch 999 a gofynnwch am y gwasanaeth priodol.

Ysbytai:
Bangor - Ysbyty Gwynedd, (01248) 384384
Bodelwyddan - Ysbyty Glan Clwyd, (01745) 583910
Wrecsam - Ysbyty Wrecsam Maelor, (01978) 291100
Aberystwyth - Ysbyty Bronglais, (01970) 623131

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)