Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Parcio ar gyfer Yr Wyddfa a mwy

Rydym yn rhagweld y bydd Yr Wyddfa a’r mynyddoedd amgylchynol yn eithriadol o boblogaidd eleni. Rydym yn argymell cynllunio o flaen llaw gan bod y meysydd parcio yn debygol o fod yn brysur iawn.

Rhagarchebwch eich safle parcio ym Mhen y Pass ar wefan JustPark.

Gwasanaeth Sherpa ar gyfer Yr Wyddfa

What3Words ar gyfer Gwasanaeth Sherpa Yr Wyddfa:  

///treuliodd.cefnogwch.efydd

Pen y Pass yw man cychwyn llwybrau'r Mwynwyr a PYG i fyny'r Wyddfa. Ym mhentref Llanberis mae maes parcio gyda mynediad hawdd at fysus gwennol sy'n rhedeg bob hanner awr at Ben y Pass.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad Betws y Coed rydym yn argymell parcio ym Maes Parcio a Theithio Nant Peris sydd hefyd a mynediad hawdd at fysus wennol bob chwarter awr at Ben y Pass.

Cyfradd parcio sylfaenol (diwrnod llawn)- Llanberis: £5.00 (gall amrywio fesul maes parcio)

Bws Wennol: Tocyn Dydd Sherpa’r Wyddfa £5 (oedolyn)/£2.50 (plentyn) (derbynnir taliadau digyswllt)

Rhestr llawn o feysydd parcio APCE.

Rhagarchebu lle parcio Pen y Pass - Yr Wyddfa

What3words ar gyfer parcio wedi ei ragarchebu ym Mhen Y Pass ( o Ebrill yr 8fed ymlaen):

///darlithfa.sicrhaol.atebwyd

Y tymor hwn gallwch nawr ragarchebu eich lle parcio ym Mhen y Pass, sy'n golygu yn sicr bod lle wedi'i gadw ar eich cyfer chi. Bydd canran o gost eich tocyn hefyd yn cyfrannu at redeg y system trafnidiaeth gynaliadwy a hefyd cynnal y llwybrau ar y mynydd - felly diolch o flaen llaw am eich cymorth i warchod ein Parc Cenedlaethol hyfryd!

Mae’n rhaid cofio mai llefydd cyfyngedig sydd ar gael ac felly mae’n debygol y bydd tocynnau’n gwerthu’n sydyn.

Dim ond deiliaid tocyn fydd yn cael mynediad i’r maes parcio.

Cyfradd sylfaenol: 

8 awr - £18

8-12 awr - £25

12-24h awr - £40

Oriau agor: 24 awr

Dull talu: Drwy’r safle we rhagarchebu

Os ydych yn defnyddio'r ap JustPark ac eisiau gwasanaeth Cymraeg, sicrhewch fod gosodiadau iaith eich dyfais yn Gymraeg.

Opsiynau Parcio Eraill ar gyfer Yr Wyddfa

Os mai dyma eich tro cyntaf i gerdded i fyny’r Wyddfa, rydym yn argymell i chi gerdded ar lwybr Llanberis sydd yn dechrau yn mhentref Llanberis neu o Ben y Pass rydym yn argymell llwybr PyG a dychwelyd ar lwybr y Mwynwyr.

Mae nifer o lwybrau eraill ar gyfer cerddwyr profiadol. Cewch o hyd iddynt yma

Parcio yn Ogwen

Bydd bws wennol rheolaidd yn rhedeg ar y penwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol i gyd eleni. O ysytyried y bydd y meysydd parcio bychan sydd yn Ogwen yn llawn erbyn 8y.b,  os ydych yn ymweld ar benwythnos yn ystod gwyliau ysgol, rydym yn argymell y gryf i fynd yn syth i Fangor neu Fethesda a neidio ar y bws wennol yno.

Amserlen bws Sherpa ar gyfer Ogwen

Y tu allan i’r amseroedd yma, mae mwy o wybodaeth am barcio y Ogwen yma

Parcio a Bws Wennol Ogwen

Darganfyddwch yr 800 milltir sgwar arall

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ardal eang o Gymru gan ymestyn yr holl ffordd o arfordir Gogledd Cymru i lawr i Aberdyfi. Mae lefydd arbennig i ymweld a nhw, o draethau gwyn tywodlyd a chestyll i goedwigoedd glaw geltaidd hynafol.

Edrychwch ar ein map teithio am fwy o wybodaeth ar sut i fynd o amgylch Eryri a ble y gallwch barcio.

Ble allai gael yr amserlen bws ddiweddaraf?

Mae gan Cyngor Gwynedd dudalen Bws Sherpa bwrpasol gyda’r amserlenni ddiweddaraf.

Neu gwefan Traws Cymru am y gwasanaeth T10.

Cynlluniau am gyrchfan gynaliadwy

Ar hyn o bryd, mae Awdurdod Y Parc Cenedlaethol yn cydweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau tymor hir i drawsnewid Yr Wyddfa a’r ardal amgylchynol i fod yn gyrchfan gynaliadwy.  Mae mwy o wybodaeth yma.

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)