Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Parcio ar gyfer Yr Wyddfa a mwy

Rydym yn rhagweld y bydd Yr Wyddfa a’r mynyddoedd amgylchynol yn eithriadol o boblogaidd eleni. Rydym yn argymell cynllunio o flaen llaw gan bod y meysydd parcio yn debygol o fod yn brysur iawn.

Rhagarchebwch eich safle parcio ym Mhen y Pass ar wefan JustPark.

Parcio a Theithio ar gyfer Yr Wyddfa

What3Words ar gyfer Parcio a Theithio Yr Wyddfa:  

///treuliodd.cefnogwch.efydd

Pen y Pass yw man cychwyn llwybrau'r Mwynwyr a PYG i fyny'r Wyddfa. Ym mhentref Llanberis mae maes parcio gyda mynediad hawdd at fysus gwennol sy'n rhedeg bob hanner awr at Ben y Pass.

Os ydych yn teithio o gyfeiriad Betws y Coed rydym yn argymell parcio ym Maes Parcio a Theithio Nant Peris sydd hefyd a mynediad hawdd at fysus wennol bob chwarter awr at Ben y Pass.

Cyfradd parcio sylfaenol (diwrnod llawn)- Llanberis: £5.00 (gall amrywio fesul maes parcio)

Bws Wennol: Tocyn Dydd Sherpa’r Wyddfa £5 (oedolyn)/£2.50 (plentyn) (derbynnir taliadau digyswllt)

Rhestr llawn o feysydd parcio APCE.

Rhagarchebu lle parcio Yr Wyddfa

What3words ar gyfer parcio wedi ei ragarchebu ym Mhen Y Pass ( o Ebrill yr 8fed ymlaen):

///darlithfa.sicrhaol.atebwyd

Dewis arall o gyrraedd Pen Y Pass yw i ragarchebu eich lle parcio. Mae’n rhaid cofio mai llefydd cyfyngedig sydd ar gael ac felly mae’n debygol y bydd tocynnau’n gwerthu’n sydyn. Dim ond deiliaid tocyn fydd yn cael mynediad i’r maes parcio wedi Ebrill yr 8fed.

Cyfradd sylfaenol: 

8 awr - £18

8-12 awr - £25

12-24h awr - £40

Oriau agor: 24 awr

Dull talu: Drwy’r safle we rhagarchebu

Opsiynau Parcio Eraill ar gyfer Yr Wyddfa

Os mai dyma eich tro cyntaf i gerdded i fyny’r Wyddfa, rydym yn argymell i chi gerdded ar lwybr Llanberis sydd yn dechrau yn mhentref Llanberis neu o Ben y Pass rydym yn argymell llwybr PyG a dychwelyd ar lwybr y Mwynwyr.

Mae nifer o lwybrau eraill ar gyfer cerddwyr profiadol. Cewch o hyd iddynt yma

Parcio yn Ogwen

Bydd bws wennol rheolaidd yn rhedeg ar y penwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol i gyd eleni. O ysytyried y bydd y meysydd parcio bychan sydd yn Ogwen yn llawn erbyn 8y.b,  os ydych yn ymweld ar benwythnos yn ystod gwyliau ysgol, rydym yn argymell y gryf i fynd yn syth i Fangor neu Fethesda a neidio ar y bws wennol yno.

Amserlen bws Sherpa ar gyfer Ogwen

Y tu allan i’r amseroedd yma, mae mwy o wybodaeth am barcio y Ogwen yma

Darganfyddwch yr 800 milltir sgwar arall

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ardal eang o Gymru gan ymestyn yr holl ffordd o arfordir Gogledd Cymru i lawr i Aberdyfi. Mae lefydd arbennig i ymweld a nhw, o draethau gwyn tywodlyd a chestyll i goedwigoedd glaw geltaidd hynafol.

Edrychwch ar ein map teithio am fwy o wybodaeth ar sut i fynd o amgylch Eryri a ble y gallwch barcio.

Ble allai gael yr amserlen bws ddiweddaraf?

Mae gan Cyngor Gwynedd dudalen Bws Sherpa bwrpasol gyda’r amserlenni ddiweddaraf.

Cynlluniau am gyrchfan gynaliadwy

Ar hyn o bryd, mae Awdurdod Y Parc Cenedlaethol yn cydweithio gyda phartneriaid a chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau tymor hir i drawsnewid Yr Wyddfa a’r ardal amgylchynol i fod yn gyrchfan gynaliadwy.  Mae mwy o wybodaeth yma.

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Maes Parcio Morfa Dyffryn (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)