Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

#CynllunioCanfodCaru

Rydym fel Awdurdod yn rhagweld nifer uchel iawn o ymwelwyr dydd i’r Parc Cenedlaethol pan fydd cyfyngiadau COVID-19 yn llacio. Ers diwedd yr haf diwethaf, rydym wedi bod yn cynllunio a datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli’r heriau disgwyliedig a wynebir y Parc Cenedlaethol y tymor hwn. Mae hyn yn cynnwys ymagwedd ddeublyg o weithredu drwy ddulliau gweithredol a gweithgareddau cyfathrebu:

Dulliau gweithredol - mewn cydweithrediad â’n partneriaid.

 • Mwy o lefydd parcio ar gyfer y gwasanaeth bws gwennol ar gyfer Pen y Pas yn Llanberis.
 • Rhagarchebu ‘cyfeillgar i gwsmer’ ym Mhen y Pass yn dilyn treial llwyddiannus y llynedd.
 • Sesiynau uwch-gynllunio cymunedol gyda’r cymunedau pyrth fel rhan o’r cynlluniau hir dymor i drawsnewid yr ardal fel un sy’n cael ei hadnabod yn rhyngwladol am ei dull twristiaeth gynaliadwy.
 • Trafod gyda’n partneriaid, Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistrefol Conwy ynglŷn ag ehangu’r gwasanaeth parcio a theithio.
 • Arwyddion dros dro a pharhaol - yn cael eu datblygu ar hyn o bryd mewn cydweithrediad a Thrafnidiaeth Cymru a’r awdurdodau lleol, wedi ei amserlennu ar gyfer Mehefin.
 • Cyfleusterau toiled - roedd ein holl doiledau wedi eu hagor yn llwyr y tymor diwethaf (fel y codwyd gwaharddiadau’r cyfnod clo) yn unol â gorsafoedd glanhau ychwanegol) ac fe fyddent yn parhau ar agor eleni.
 • Cynllun graddfa fawr ‘Gwirfoddolwyr Croeso Nôl’ yn cael ei ailadrodd - ond wedi ei ail-frandio fel ‘Gwirfoddolwyr Caru Eryri’ ar gyfer 2021 - y llynedd cafwyd dros gant o wirfoddolwyr eu harwain gan staff yr Awdurdod a Chymdeithas Eryri, oedd allan bob penwythnos ac yn ystod rhai dyddiau yn ystod yr wythnos yn casglu sbwriel, ac yn cynghori ymwelwyr yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen. Fe fyddwn yn adeiladu ar lwyddiant y cynllun.
 • Campio gwrth-gymdeithasol - fel rhan o ymgyrch newydd mi fyddwn ni'n annog ymwelwyr wneud defnydd o'r meysydd campio a glampio yn yr ardal.
 • Fe fydd fan wybodaeth y Parc Cenedlaethol yn ymweld â’r prif leoliadau poblogaidd.
 • Cydweithio gyda 15 Parc Cenedlaethol y DU drwy’r Grŵp Rheoli Ymwelwyr Parciau Cenedlaethol ar ddull gweithredu rheolaeth ymwelwyr ar y cyd.

Pen y Pass (© North Wales Police)

Gweithgareddau cyfathrebu – yn lleol, rhanbarthol, ac yn genedlaethol – ledled Cymru a ledled y DU.

Nodau ein hymgyrch cyfathrebu fydd:

Dylanwadu pryd a lle fydd pobl yn ymweld:

 • Annog pobl i ddod ar amseroedd gwahanol o’r wythnos neu’r flwyddyn.
 • Pan yn briodol a dim ond pan fod isadeiledd addas a chapasiti, annog ymweliadau amgen i’r cyrchfanau poblogaidd arferol.
 • Cael mwy o bobl i gynllunio cyn teithio er mwyn lleihau parcio, campio anghymdeithasol a materion yn ymwneud â champerfans.
 • Archebwch cyn i chi gychwyn – annog pobl i aros dros nos ddim ond os oes ganddynt le wedi ei archebu.
 • Pwyslais mawr ar gynllunio ymlaen llaw: annog pobl i gynllunio ymlaen llaw ble y byddent yn parcio/teithio i ddechrau eu taith e.e. rhagarchebu ym Mhen y Pass.
 • Ymddygiad positif a pharchus wrth ymweld.
 • Defnyddio toiledau cyhoeddus.
 • Peidio gadael unrhyw hoel.
 • Helpu i glirio sbwriel/gwneud gwirfoddoli yn rhan o’r gwyliau.
Gwirfoddolwyr Croeso Nôl (© APCE)

Gwirfoddolwyr Croeso Nôl (© APCE)

Byddwn hefyd yn ceisio:

 • Cyrraedd y gynulleidfa newydd sy’n ymddangos gyda’n cyfathrebu.
 • Cydweithio gyda’n partneriaid (rhanbarthol a chenedlaethol) a Llysgenhadon y Parc Cenedlaethol a Gwirfoddolwyr i chwyddo ein negeseuon a’n cyrhaeddiad.
 • Defnyddio cynnwys sydd wir yn dangos sut mae hi ar y ddaear.
 • Tawelu pryderon y cymunedau ein bod ni fel Awdurdod ar y cyd a’n partneriaid yn gwarchod ac yn cyfleu anghenion yr ardal.
 • Cydweithio rhanbarthol gydag awdurdodau eraill drwy Gell Cyfathrebu Gogledd Cymru.
 • Ymgyrch Cymru Gyfan wedi ei arwain gan Groeso Cymru
 • Ymgyrch Cymru Gyfan wedi ei arwain gan Groeso Cymru
 • Cynlluniau ar droed gyda’n 338 (ac yn cynyddu) Llysgennad Eryri o’r sector dwristiaeth a gweithgareddau awyr agored i gydweithio ar negeseuon ar y cyd, gan adeiladu ar gydweithio cadarnhaol a ddigwyddodd y llynedd drwy’r ymgyrch Croeso Nôl.

Rydym ni fel Awdurdod a’n holl staff yn gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi at dymor na fydd heb amheuaeth yn un prysur o’n blaenau.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)