Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Ras yr Wyddfa

alt=

Canllawiau Her y Tri Chopa

Mae Her y Tri Chopa wedi dod yn fwyfwy poblogaidd fel digwyddiad codi arian. Yng Nghymru, mae hyn yn rhoi pwysau cynyddol ar yr Wyddfa gydol fisoedd yr haf, sy'n cael effaith negyddol sylweddol ar yr amgylchedd, trigolion lleol, staff lleol, gwasanaethau achub ac amwynderau. Os ydych yn trefnu neu’n cymryd rhan mewn digwyddiad Her y Tri Chopa, mae nifer o gamau y mae'n rhaid i chi eu dilyn:

Cam 1: Grŵp o fwy na 50 o gyfranogwyr?

Grwpiau o 50+:
Bydd angen i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol, i lenwi’r Ffurflen Gais ar Gyfer Digwyddiadau Mawr.
Grwpiau o hyd at 50: Ewch i Gam 2.

Cam 2: Dilynwch God Ymarfer Yr Wyddfa

Cam 3: Dilynwch y canllawiau ar gyfer Scafell Pike a Ben Nevis.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma ar y canllawiau ar gyfer Scafell Pike a Ben Nevis.

Cam 4: Dilynwch y Cod Ymarfer Codi Arian ar gyfer Her y Tri Chopa.

« Codi Arian ar gyfer Her y Tri Chopa (Dogfen pdf)

Step 5: Dilynwch y canllaw a ganlyn

Cyfyngwch ar niferoedd.
Dylid cyfyngu ar nifer y cerddwyr i ddim mwy na 200 ym mhob digwyddiad.

Osgowch gyfnodau prysur y gwyliau.
Yn ystod gwyliau’r banc a gwyliau ysgol, mae’r Wyddfa yn eithriadol o brysur, ac mae lleoedd parcio ac amwynderau lleol dan bwysau aruthrol yn ystod y cyfnodau hyn.

Cynlluniwch eich llwybr yn ofalus.
Mae’r rhan fwyaf o grwpiau Her y Tri Chopa naill ai’n defnyddio Llwybr Llanberis neu lwybrau'r PyG / Mwynwyr o Ben y Pas, gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am y llwybrau hyn yma: Llwybr Llanberis, Llwybrau PyG / Mwynwyr.

Gwnewch yn siŵr bod gan y grŵp y cyfarpar cywir.
Mae gan Dîm Achub Mynydd Llanberis ganllawiau rhagorol ynglŷn â pharatoi ar gyfer taith ar y mynydd.

Edrychwch ar rhagolygon y tywydd cyn mynd.
Edrychwch ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn allan ac os yw’r tywydd yn gwaethygu, trowch yn ôl. Gall y tywydd ar y mynydd newid mewn dim amser gyda gwyntoedd cryfion, cymylau isel a tymheredd newidiol yn ei gwneud hi’n amhosib gweld a cherdded. Ymwelwch â gwefan y Swyddfa Dywydd am ragolygon manwl cyn cychwyn.

Cynlluniwch eich seibiannau toiled.
Mae’r cyfleusterau toiled cyhoeddus ym Mhen y Pas a Llanberis yn gyfyngedig iawn; felly gwnewch eich gorau i ddefnyddio cyfleusterau eraill cyn cyrraedd.

Cynlluniwch eich trefniadau parcio.
O Lanberis nid oes mynediad i gerbydau o’r brif ffordd i fyny’r lôn darmac gul i ddechrau llwybr Llanberis i fyny’r Wyddfa, felly bydd angen i chi barcio yn un o’r nifer o feysydd parcio yn Llanberis (£4-6). Osgowch barcio ar y stryd breswyl (Rhes Faenol) sy’n arwain at y lôn darmac gan fod hyn yn peri problemau aruthrol i’r bobl sy’n byw ar y stryd hon. Mae maes parcio Pen y Pas (£10) fel arfer yn llawn ar ôl 8:00am dros fisoedd yr haf a gall hyd yn oed fod yn anodd gollwng pobl yma yn ystod y cyfnodau prysur. Mae rhagor o leoedd parcio ar gael naill ai i’r dwyrain, ym Mhen-y-Gwryd (£4), neu i’r gorllewin yn Nant Peris (£4). Mae gwasanaeth bws y Sherpa yn rhedeg bob rhyw hanner awr yn ystod y cyfnodau prysur rhwng y tri maes parcio.

Cynlluniwch eich cyflenwad dŵr a bwyd.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â digon o fwyd a dŵr gyda chi. Nid yw’r dŵr o'r prif gyflenwad ym Mhen y Pas yn addas i'w yfed. Gellir prynu dŵr potel a byrbrydau o’r lleoliadau canlynol, ond cofiwch fod yr oriau agor yn gyfyngedig:

  • Pen y Pass - Caffi’r Bwtri.
  • Llanberis - Nifer fawr o gaffis a thafarndai rhagorol, ceir rhagor o wybodaeth.
  • Yr Wyddfa - Caffi Tŷ Hanner Ffordd – hanner ffordd i fyny llwybr Llanberis; caffi Hafod Eryri ar y copa (cofiwch fod y caffis hyn wedi cau dros fisoedd y gaeaf a phan fo’r tywydd yn wael).

Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.
Ewch â’ch holl sbwriel adref gyda chi, gan gynnwys croen ffrwythau a chreiddiau afalau. Efallai mai dim ond bag bin sydd gennych, ond gyda dros 30,000 o bobl yn cymryd rhan yn Her y Tri Chopa bob blwyddyn, yn fuan daw’n bentwr, ac mae clirio sbwriel yn gostus iawn i’r Parc Cenedlaethol a’r cymunedau lleol. Sylwer nad oes biniau o gwbl ym Mhen y Pas, felly bydd yn rhaid i chi fynd â'ch sbwriel adref gyda chi.

Meddyliwch yn lleol.
Bydd annog pawb sy'n ymwneud â hyn i aros yn lleol a phrynu nwyddau yn lleol yn sicrhau cynaliadwyedd y digwyddiad hwn yn y dyfodol. Os ydych yn gorffen eich her ar yr Wyddfa, teimlwch yn rhydd i ddefnyddio’r tafarndai a’r bwytai lleol gwych i ddathlu eich llwyddiant!

Cadwch at y prif lwybrau.
Peidiwch â mentro chwilio am ffordd fyrrach. Er eich diogelwch eich hun, ac i osgoi niweidio amgylchedd sensitif yr Wyddfa, dylech ddilyn y llwybrau priodol trwy gydol yr her. Osgowch gerdded ar sgri (cwympiadau rhydd o greigiau bach sydd i’w canfod yn aml ar ochrau mynyddoedd) gan ei fod yn erydu’n gyflym ac mae’n beryglus i’r rhai oddi tanodd.

Gwnewch yn siŵr bod gennych fesurau diogelwch da.
Dylai’r grwpiau gynnwys aelodau sy’n fedrus mewn llywio ar fynyddoedd, diogelwch a chymorth cyntaf. Os nad dyna’r achos, dylid llogi dylai arweinwyr mynydd. Peidiwch ag ateb ar ffonau symudol – mae signalau ffôn yn gyfyngedig iawn yn yr ardal. Os bydd argyfwng, deialwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu ac yna’r Tîm Achub Mynydd.Mae rhagor o gyngor diogelwch ar y mynydd ar gael yma.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)