Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Teithio a Thrafnidiaeth

Teithio i ag o gwmpas Eryri

Os ydych yn chwilio am ffyrdd cynaliadwy a phrofiad hamddenol o deithio yn hytrach na'r car yna cymrwch fantais o'n system trafnidiaeth gyhoeddus, llwybrau beicio a cherdded.

Mae yna nifer o fuddion defnyddio ffordd gynaliadwy o deithio megis trafnidiaeth gyhoeddus; lleihau ein ôl-troed carbon ac felly lleihau ein heffaith ar gynhesu byd eang a newid hinsawdd. Fedrith o hefyd fod yn ffordd o ehangu'r  profiad o ymweld â'r ardal gan ymlacio a mwynhau'r golygfeydd heb y straen ychwanegol o draffig a pharcio. Medr hefyd fod yn ffordd wych o ddod i adnabod y gymuned leol.

Bws Sherpa

Sherpa'r Wyddfa (© Gwynfor Coaches)

Ffyrdd o gynllunio eich taith?

  • Mae system Parcio a Theithio yn gweithredu yn ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen, gyda rhag-archebu tymhorol ar gael i rhai sydd eisiau parcio ym Mhen y Pass.
  • Mae Sherpa'r Wyddfa yn fws wennol o amgylch godre'r Wyddfa sy'n cysylltu pob un o'r chwe prif lwybr gyda'r pentrefi cyfagos. Os ydych wedi teithio i Eryri mewn car, yna beth am barcio a defnyddio'r bws ar gyfer gweddill y cyfnod o'ch taith i deithio o gwmpas Eryri.
  • Cysylltiadau trên i leoliadau cyfagos ac o fewn Eryri; Bangor, Betws-y-coed, Llanrwst, Conwy, Cyffordd Llandudno, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog.  Gallwch hefyd wneud defnydd o reilffyrdd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru ar gyfer profiad unigryw o deithio trwy leoliadau gwefreiddiol yn Eryri.
  • Ar ôl i chi gyrraedd yr orsaf drenau, gallwch wneud defnydd o'r gwasanaethau bws lleol. (Cwmnïau lleol bysiau yn cynnwys Traws Cymru-Lloyds Coaches, Llew Jones, Arriva Bus Wales, Gwynfor Coaches)
  • Mae beicio yn ffordd wych o deithio o amgylch Eryri, gyda nifer o lwybrau beicio i fanteisio arnynt wrth ymweld â'r ardal. Mae llawer o gyfleusterau llogi beiciau yn lleol, felly peidiwch â phoeni os nad oes un gennych!
  • Os ydych chi am deithio i ag o gwmpas Eryri mewn car, a'ch bod yn bwriadu ymweld gydag phobol eraill, yna beth am gyrraedd mewn un car. Fe all rhannu ceir arbed costau tanwydd a pharcio yn ogystal â lleihau eich ôl-troed carbon.

Dewch o hyd i'ch ffordd o amgylch Eryri gan ddefnyddio ein map teithio rhyngweithiol.

Teithio a Thrafnidiaeth

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)