Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Tâl Meysydd Parcio a Thrwyddedau Blynyddol

Diweddariad Coronafeirws

Helpwch ni i warchod y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth ar ganllawiau diweddaraf Coronafeirws

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth rhagarchebu, a sut i gyrraedd a trafeilio o amgylch Eryri a'r Wyddfa.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn berchen/rheoli’r Meysydd Parcio Talu ac Arddangos a restrir isod yn Eryri:-

Mae pob maes parcio ar agor 24awr gyda thocyn dyddiol yn ddilys hyd at hanner nos.

NI RODDIR HAWL CAMPIO NA GWERSYLLA DROS NOS.

Gweler rhestr isod ar gyfer opsiynnau talu ymhob safle. Y mae gan ddeilydd bathodyn glâs hawl i barcio am ddim.

Cynlluniwch eich ymweliad ag Eryri trwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol o Feysydd Parcio.

Y cyfradd a ddaw i rym o 1af o Fawrth 2019

Safleoedd yn derbyn arian yn unig

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Tŷ Nant (arian yn unig)

£6.00

£3.00

Cwellyn  (arian  a cherdyn)

£6.00

£3.00

Safleoedd yn derbyn taliadau cerdyn yn unig – ‘Chip & pin’ neu ddigyswllt. Derbynnir Visa, Maestro a Mastercards:-

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Betws y Coed

£6.00

£3.00

Ogwen

£6.00

£3.00

Beddgelert

£6.00

£3.00

Llyn Tegid

£6.00

£3.00

Dôl Idris

£6.00

£3.00

Morfa Dyffryn

£6.00

£3.00

Llangower

£6.00

£3.00

Pont Bethania

£6.00

£3.00

Rhyd Ddu

£6.00

£3.00

Nant Peris

£5.00

N/A

Pen y Pass

£10.00

N/A

Cae Llan, Betws y Coed (Gyferbyn â'r Orsaf Drên) Maes Parcio Arhosiad Byr - Yn derbyn taliadau gydag cerdyn yn unig. Cyfradd fel a ganlyn:-

Amser

Cyfradd pob awr
(hyd at 18.00)

Hyd at 1 awr

£1.00

Hyd at 2 awr

£2.00

Hyd at 4 awr

£5.00

Dros nos 18.01 - 07.59

£1.00

Trwyddedau Parcio Blynyddol

Er mwyn hwylustod i drigolion a defnyddwyr cyson y meysydd parcio ac eithrio Pen y Pass a maes parcio arhosiad byr Cae Llan (gyferbyn â’r Orsaf Drên ym Metws y Coed), mae’r Awdurdod yn cyhoeddi trwydded parcio blynyddol sy’n rhedeg o 1af Ebrill hyd at 31ain Fawrth pob blwyddyn.

Bydd deilydd y drwydded parcio yma yn gallu parcio yn y safleoedd talu ac arddangos APCE canlynol:

Betws y Coed; Ogwen; Nant Peris; Cwellyn; Pont Bethania; Beddgelert; Rhyd Ddu;

Llyn Tegid; Morfa Dyffryn; Ty Nant; Dol Idris; Llangower; Capel Curig.

AC EITHRIO Pen y Pass & Cae Llan (Betws y Coed)

O 1af Ebrill 2021 cynnigir un drwydded:

Meysydd Parcio APCE - ac eithrio Pen y Pass a Cae Llan
Gall deilwyr y drwydded hon barcio’n ddi-dâl ym meysydd parcio talu ac arddangos yr Awdurdod ac eithrio Pen y Pass
Pob Ceryd - Côst - £120 y flwyddyn

Yr holl brisiau a nodwyd yn gynwysiedig o TAW ar y raddfa safonol o 20%

Amodau Defnydd

  • Dylid arddangos eich trwydded yn glir pan fyddwch yn parcio er mwyn i ofalwyr y maes parcio fedru ei ddarllen yn hawdd, os gwelwch yn dda
  • Nid oes llecyn parcio wedi'i warantu
  • Rhaid parcio oddi fewn y baeau parcio priodol
  • Ni ddylech lungopïo neu newid eich trwydded neu adael i rhywun arall wneud hynny

Bydd tâl o £10 yn cael ei godi i ail argraffu eich trwydded.

Er mwyn gwneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais fel a ganlyn a'i yrru at;

Enya Lester, Adain Eiddo
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

property@snowdonia.gov.wales

Ffôn: 01766 772 511

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)