Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Pysgota

alt=

Pysgota

Wyddoch chi fod Eryri yn cynnig rhai o'r mannau mwyaf bendigedig a chyffrous ar gyfer pysgota? O'r mynyddoedd, i'r llynnoedd, yr afonydd, a'r traethau, mae yma amrywiaeth o leoliadau a thirluniau lle cewch fwynhau pysgota, ar gyfer pob math o bysgod.

Mae Llyn Cwellyn yng ngogledd Eryri yn llechu yng nghysgod yr Wyddfa a'r mynyddoedd o'i chwmpas, ac mae'n gartref i'r torgoch a'r brithyll brown gwyllt. Mae'r afon Fawddach yn nadreddu trwy dawelwch ardal ddeheuol Eryri ac yno cewch bysgota ar gyfer brithyll gwyllt, eogiaid a sewin. Llyn Tegid, yn ne y Parc, yw'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, ac mae'r ffaith iddo orwedd rhwng mynyddoedd gwych y Berwyn, Aran Benllyn a'r Arenig yn ei wneud yn lleoliad eithriadol i fwynhau diwrnod o bysgota. Yn Llyn Tegid, mi gewch bysgota ar gyfer draenogiaid y dŵr, rhufell, penhwyad, brithyll, cangen las, sliwod a'r eog (yn ystod y tymor).

Os ydych am bysgota cwrs neu gêm, mae'n ofynnol eich bod yn prynu trwydded priodol. Cewch brynu'r rhain o siopau pysgota a physgodfeydd. Mae'n rhaid i chi fod yn ddeilydd trwydded genedlaethol yn ogystal, ac mae'r rhain ar werth mewn Swyddfeydd Post ac ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae gan nifer o afonydd a llynnoedd Eryri gyfleusterau hygyrch, fel platfformau pysgota, er mwyn i bawb allu mwynhau pysgota yma.

Mae gan wefan Fishing Wales (Saesneg yn unig) yr holl fanylion sydd gennych ei hangen ar gyfer eich trip pysgota.

Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Bala (© Kevin Richardson)

Clybiau Pysgota Eryri

Clwb Pysgota Dolgellau
Ffôn: (01341) 422 706
Gwefan: www.dolgellauanglingassociation.co.uk
e-bost: daa.secretary@btinternet.com
Darperir nifer o blatfformau addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, ar safleoedd megis Llyn Cynwch a'r Afon Fawddach.

Cymdeithas Bysgota Artro a Thalsarnau
Ffôn: (01766) 780 302

Clwb Pysgota Cambrian (Ardal Blaenau Ffestiniog)
Ffôn: (01766) 762 401
Gwefan: www.cambrianangling.co.uk
e-bost: melgoch@gmail.com
Ceir platfformau, llwybrau a maes parcio hygyrch ger Llyn Ffridd y Bwlch, Blaenau Ffestiniog.

Clwb Pysgota Prysor (Trawsfynydd Area)
Ffôn: (01766) 540 264
Ceir platfformau a chwch hygyrch ar lyn Trawsfynydd.

Llyn Talyllyn
Ffôn:
Gwesty Ty’n y Cornel (01654) 782282
Mae modd llogi dau gwch hygyrch o'r gwesty. Gall y cychod gludo dau berson ar y tro a chewch brynu trwyddedau pysgota yn y gwesty.

Llandderfel, Y Bala (cyfleusterau preifat)
Ffôn:
(01678) 530239
Mae modd i chi logi cwch hygyrch er mwyn ei defnyddio ar lyn preifat yn Llandderfel. Ceir yno faes parcio 'grasscrete' a phlatfform hygyrch yn ogystal.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)