Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=

Côd Ymddygiad

Er bod gan feicwyr hawl i feicio ar hyd llwybrau ceffyl, dylai beicwyr gymryd sylw o'r ffaith fod y Gyfraith (Adran 30, Deddf Cefn Gwlad 1968) yn nodi bod rhaid iddynt ildio i gerddwyr a marchogwyr ar bob cyfrif.

Mae hyn yn hynod bwysig ar Yr Wyddfa ble mae nifer eithriadol o uchel o gerddwyr yn defnyddio llwybrau Llanberis, Rhyd Ddu a Cwellyn.

Mae beicio oddi ar y ffordd yn weithgaredd cymharol newydd a all beri gwrthdaro rhwng tirfeddianwyr a defnyddwyr cefn gwlad. Fel cerdded a marchogaeth, gall arwain at niwed ac erydiad ar ucheldir bregus, yn enwedig pan fo'r ddaear yn wlyb, neu pan fo nifer fawr o feicwyr. Gall beicwyr ddychryn cerddwyr a marchogion, yn enwedig wrth deithio'n gyflym.

A fyddech cystal ag osgoi'r problemau trwy ddilyn y canllawiau syml a ganlyn:

Coed y Brenin

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

Edrychwch ar ôl eich hun

 • Sicrhewch bod eich beic yn ddiogel a byddwch yn barod am argyfwng.
 • Gwisgwch helmed a defnyddiwch ddefnyddiau sy'n adlewyrchu ar eich beic a'ch dillad.
 • Defnyddiwch olau ar ôl iddi dywyllu.
 • Cofiwch eich bod yn cludo rhyw dystiolaeth o bwy ydych chi bob amser.
 • Dywedwch wrth rywun ble rydych yn mynd, a rhowch wybod iddynt pan fyddwch yn dychwelyd.
 • Dysgwch egwyddorion sylfaenol Cymorth Cyntaf.
 • Sicrhewch bod eich beic o dan reolaeth ar arwynebau gwlyb neu anwastad, yn enwedig wrth feicio i lawr allt, pan fo damweiniau difrifol yn gallu digwydd.

Edrychwch ar ôl eraill

 • Beiciwch yn unig lle mae Hawl Tramwy a chadwch at yr Hawl Tramwy bob amser.
 • Rhowch wybod i gerddwyr a marchogion eich bod yno ac ildiwch iddynt. Os ydych yn teithio o'r tu ôl iddynt, cyfarchwch hwy.
 • Cymerwch ofal rhag dychryn anifeiliaid.
 • Cymerwch ofal arbennig wrth deithio trwy ffermydd.
 • Beiciwch mewn grwpiau bychan; mewn un rhes lle bo angen. Peidiwch â chlystyru, a chofiwch bod rasio'n anghyfreithlon.

Edrychwch ar ôl y Parc Cenedlaethol

 • Dewiswch eich taith yn ofalus, yn enwedig pan fo'r ddaear yn wlyb, i leihau erydiad.
 • Osgowch rhag brecio'n sydyn, yn enwedig ar arwynebau gwelltog, sy'n cael eu niweidio'n hawdd.
 • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)