Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Croeso i Wasanaeth Ceisiadau Cynllunio Ar-Lein Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cyn defnyddio'r rhan hon o'n gwefan, a fyddech gystal â darllen y wybodaeth isod ynglyn â mynediad y cyhoedd at wybodaeth gynllunio. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â defnyddio'r wefan hon, cysylltwch â'r Awdurdod gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y Dudalen Cysylltiadau Cynllunio.

Mae'r Gwasanaeth Cynllunio Ar-Lein yn eich galluogi i:

  • Chwilio am geisiadau cynllunio trwy feini prawf amrywiol megis cyfeiriad, dyddiad a math
  • Edrych ar fanylion ceisiadau cynllunio
  • Cael golwg ar statws cais cynllunio
  • Edrych ar ddogfennau sy'n berthnasol i geisiadau

A fyddech cystal â chaniatáu am amrywiadau sillafu a byrfoddau os ydych yn rhoi testun yn y porwr. Caiff y system ei diweddaru dros nos yn ddyddiol.

Os ydych yn cytuno â'r rhybudd hawlfraint uchod ac yn dymuno cael golwg ar ein cyfleuster chwilio am geisiadau cynllunio ar-lein, cliciwch ar y linc isod.

Sylwer mae Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i wybodaeth) 1985 yn ein gorfodi i sichrau fod sylwadau a wneir ar geisiadau ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus. Fodd bynnag, ni chyhoeddir y rhain ar-lein. Mae’r sylwadau a dderbyniwyd, pryn bynnag, yn rhan o’r ffeil cais cynllunio ac fe’u hystyrir fel rhan o’r broses o wneud penderfyniadau. Gellir eu gweld yn bersonol yn swyddfa’r parc cenedlaethol.

Adroddiadau Dirprwyol Swyddog

Mae copïau electronig o’r ‘Adroddiadau Dirprwyol Swyddog’ ar gyfer ceisiadau cynllunio unigol ar gael ar gais drwy gysylltu ag adran Rheoli Datblygiad.

Rhybudd Hawlfraint

Mae cynlluniau, darluniau a deunyddiau a gyflwynwyd i'r Awdurdod wedi'u diogelu dan y Deddfau Hawlfraint (Adran 47, Deddf 1988). Cewch lawrlwytho a/neu argraffu deunyddiau at ddibenion ymgynghori yn unig, i gymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol ac i edrych p'un a gwblhawyd datblygiadau yn unol â'r cynlluniau cymeradwy. Ni ddylid gwneud copïau ychwanegol heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw.