Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Rheolaeth Datblygu

Mae’r Gwasanaeth Cynllunio wedi’i ymrwymo i gynnig Gwasanaeth Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth effeithiol ac effeithlon a chyfrannu mewn modd proffesiynol a diduedd at gyflawni cynigion datblygu o ansawdd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith adeiladu (megis tai newydd neu estyniadau), ar gyfer gwaith peirianneg (megis ffyrdd neu chwareli) ac ar gyfer newid defnydd hanfodol (megis newid cae yn faes carafanau). Mae caniatâd cyffredinol yn bodoli ar gyfer rhai mathau o ddatblygiad gan gynnwys rhai estyniadau tai.

A fyddech cystal â chysylltu â’r Adran Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch datblygiadau yn y Parc Cenedlaethol neu ynghylch eich hawliau sydd a wnelo ‘datblygiad a ganiateir’.

Bwriad y siarter yw rhoi dealltwriaeth glir o lefel o wasanaeth y dylech ei disgwyl gan yr Adran Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth.

Cysylltwch

Am gyngor ynghylch Ceisiadau Cynllunio a datblygiadau posib, cysylltwch â:

Rheolaeth Datblygu
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd.
LL48 6LF

ebost: cynllunio@eryri-npa.gov.uk

Ffôn: 01766 770274