Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Ffurflenni Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais

Mae'r Awdurdod yn darparu cyngor yn rhad ac am ddim cyn cyflwyno cais ffurfiol. Dyma gyfle i’r swyddogion ganfod yn gynnar unrhyw broblemau a allai godi o’ch cais, yn ogystal â rhoi cyngor ynglŷn â sut y gellir eu datrys. Dylai trafod eich cyn igion yn fuan helpu i brosesu unrhyw gais cynllunio dilynol yn amserol os dilynwyd y cyngor a ddarparwyd.

Ffurflen Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais

Ffurflen Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais

Os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflenni hyn ar gyfer ceisio unrhyw gyngor o flaen llaw cyn cyflwyno eich cais, gan eithrio unrhyw Gynllun Hydro. Bydd angen i chi gynnwys cynllun o’ch cais gan ddilyn yr esiamplau rhoddedig er mwyn darlunio’r eiddo/safle presennol, a’r gwaith arfaethedig.

« Ffurflen i’w Lawrlwytho (pdf)

Ffurflen Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais ar Gyfer Cynllun Trydan Dŵr

Ffurflen Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais ar Gyfer Cynllun Trydan Dŵr

Os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflenni hyn ar gyfer ceisio unrhyw gyngor o flaen llaw sydd yn ymwneud ag unrhyw Gynllun Hydro. Bydd angen i chi gynnwys arolwg ecolegol, coed ac archeolegol gyda’r cais yn ogystal a Datganiad Dylunio a Mynediad.

« Ffurflen i’w Lawrlwytho (pdf)

Nodwch

Fod cynllunio’n broses ddemocrataidd, a bod unrhyw gyngor a ddarperir gan swyddog yn farn anffurfiol sy’n seiliedig ar yr wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon, ac fe’i rhoddir yn llwyr heb effeithio ar unrhyw benderfyniad a allai gael ei wneud gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Mae'r cyngor a ddarperir yn seiliedig ar bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol, a gellir gweld copi o’r ddogfen hon no yn swyddfeydd yr Awdurdod neu ar wefan yr Awdurdod. Argymhellir eich bod yn dod yn gyfarwydd â gofynion y polisïau cyn mynd ati i baratoi eich cynllun.

Gall gwybodaeth bellach hefyd ei ddarganfod ar wefan y Porth Cynllunio.

Bydd yr Awdurdod yn cydnabod derbyn eich ffurflen wedi'i chwblhau ac yn rhoi gwybod i chi pwy yw’r swyddog fydd yn ymdrin â'r ymholiad. Rydym yn ymdrechu i ymateb i'ch ymholiad cyn pen 20 diwrnod gwaith, ond mae’n bosibl y bydd oedi yn yr amserlen honno os bydd angen gwybodaeth bellach, neu os oes angen ymweld â’r safle, neu os yw’r llwyth au gwaith yn uchel. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod os bydd oedi’n debygol.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gellir darparu gwybodaeth am bob ymholiad cyn cyflwyno cais i drydydd parti sy’n gofyn.