Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Ymholiad Cyn Cyflwyno Cais

Gwasanaeth ymholi cyn cyflwyno cais cynllunio

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i weithio gydag ymgeiswyr yn ystod y cam cyn cyflwyno cais ac rydym yn annog trafodaethau cyn cyflwyno cais ar gyfer pob math o ddatblygiad.

Sut ydw i'n cael cyngor cyn cyflwyno cais?

I gael mynediad at y gwasanaeth, bydd angen i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno ffurflen ymholi cyn cyflwyno cais a darparu cymaint o wybodaeth â phosib ynghylch eu cynnig. Mae nodyn cyngor cyn cyflwyno cais wedi cael ei baratoi sy'n darparu cyfarwyddyd pellach am y gwasanaeth.

Mae dolen at y Ffurflen Cyngor Cyn-cyflwyno cais a Nodiadau Cyfarwyddyd isod.

Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd yn drylwyr cyn cwblhau'ch cais. 

Mae tâl yn daladwy am y gwasanaeth hwn, oni bai mai dim ond eisiau sefydlu a oes angen caniatâd cynllunio ydych chi. Mae'r ffi yn amrywio yn dibynnu ar y math a graddfa'r manylion datblygu arfaethedig ac fe ellir gweld manylion am hyn yn y Nodiadau Cyfarwyddyd.

Dylid anfon y ffurflen ymholi a'r wybodaeth gefnogol trwy eu hanfon mewn e-bost at cyngorcais@eryri.llyw.cymru

Dylid anfon ymholiadau drwy'r post at

Rheoli Datblygu, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ar gyfer ymholiadau lle mae ffi yn daladwy, gellir gwneud taliad naill ai drwy ddefnyddio cerdyn neu siec. Gellir gwneud taliad gyda cherdyn trwy ffonio'r ddesg yn y dderbynfa ar 01766 770274, dylid gwneud pob siec yn daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Ffurflen Cyn-cyflwyno cais

Nodiadau Cyfarwyddyd Cyn-cyflwyno cais

* Noder: Bydd angen i chi arbed y ffurflen ymholi ar eich system cyn ei chwblhau.

Ymateb

Bydd yr Awdurdod yn ymdrechu i ddarparu ymateb ysgrifenedig i bob ymholiad dilys o fewn 21 diwrnod o'i dderbyn.

Cymorth pellach

Nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai estyniadau bach i anheddau a rhai adeiladau gardd. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y math o ddatblygiadau sydd angen / nad oes angen caniatâd cynllunio trwy glicio ar y dolenni a ganlyn –

Caniatad Cynllunio: priosectau cyffredin  

Cynllunio: Arweiniad i ddeiliaid tai

* Cofiwch edrych ar y rhannau sy'n berthnasol i Barciau Cenedlaethol, sy'n cael eu nodi fel ardaloedd gwarchodedig ac maent wedi eu lleoli yn gyffredinol ar ddiwedd pob rhan o dan y ddogfen Cynllunio: Cyfarwyddyd i Ddeiliad Tai.

Bydd unrhyw gyngor a ddarperir yn seiliedig ar y polisïau sydd yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri, y Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol a'r Polisïau Cynllunio Cenedlaethol. Fe welwch y dolenni at y dogfennau hyn isod –

Cynllun Datblygu Lleol Eryri wedi'i Fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

Polisi Cynllunio Cymru

Nodiadau Cyngor Technegol