Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Faint fydd yn ei gostio?

Noder o’r 24ain o Awst 2020 fe fydd cynnydd o 20% yn y ffioedd Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru.

Mae ffi yn daladwy ar gyfer y mwyafrif o geisiadau cynllunio, mae'r swm yn ddibynnol ar y datblygiad arfaethedig.

Gosodir y ffioedd gan Lywodraeth Cymru ac maent yr un fath ar gyfer pob awdurdod cynllunio yng Nghymru.

Newidiadau i ffioedd ar gyfer ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig

Sylwer fod newidiadau i ffioedd ceisiadau cynllunio wedi cael eu cymeradwyo gan y Senedd a bod Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygiad) 2020 yn dod i rym ar 24 Awst 2020.

Mae'r rheoliadau hyn yn disodli Rheoliadau 2015 a byddant yn cynyddu ffioedd ceisiadau cynllunio 20%.

O’r dyddiad hwn ymlaen rhaid sicrhau bod unrhyw gais yn cael ei gyflwyno gyda’r ffi newydd.

Bydd atodlen ffioedd newydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan ond gweler crynodeb isod o’r newidiadau -

Hen ffioedd

Ffioedd newydd o 24 Awst 2020

£30

£35

£70

£85

£80

£100

£95

£115

£100

£120

£110

£135

£160

£190

£190

£230

£330

£400

£380

£460

£385

£460

Mae talu ffi’r cais yn ofyniad statudol a rhaid derbyn ffi cyn i’r Awdurdod ymgymryd ag unrhyw waith ar eich cais.

Os na fydd y ffi angenrheidiol yn cael ei derbyn, bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd atoch.

Sut i dalu

  • Trwy drosglwyddiad banc–
    cysylltwach a parc@eryri.llyw.cymru am fanylion am sut i wneud hyn
  • Gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd dros y ffôn ar  01766 770274
  • Gyda siec, yn daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, dylid ei phostio neu ei danfon i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa’r Parc, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF

Pan fyddwch yn gwneud taliad buasai'n ddefnyddiol petaech yn darparu cyfeiriad y safle perthnasol i’r cais, ac os oes gennych y rhif cyfeirnod Cynllunio a ddylai ddechrau gyda NP neu PP. Bydd hyn yn gwella effeithiolrwydd prosesu’ch cais.

Ad-daliadau

Telir ad-daliadau ddim ond pan gaiff eich cais ei ddychwelyd i chi oherwydd ei fod yn annilys neu os nad yw’r ymgeisydd a’r awdurdod cynllunio lleol yn gallu cytuno ar gyfnod amser hwy i benderfynu ar y cais.

Rhoddir ad-daliad 16 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau ar gyfer cais deiliaid tŷ a 24 wythnos ar ôl y dyddiad dechrau ar gyfer yr holl geisiadau eraill.

Os caiff eich cais ei wrthod neu ei dynnu yn ôl, ni chewch ad-daliad.

Mae gennych hawl i apelio am ddim i Lywodraeth Cymru yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod eich cais.