Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016/17

21 Tachwedd 2016

Mae'n bleser o’r mwyaf gennyf gyflwyno’r trydydd Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer gwasanaeth cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). Mae'r adroddiad yn dangos sut mae'r Awdurdod wedi perfformio yn erbyn gwahanol ddangosyddion, yn nodi'r hyn a wnaed yn dda, ac yn nodi pa gamau y dylid eu cymryd i fynd i'r afael â’r meysydd perfformiad lle gallwn wella.

Mae cynllunio yn swyddogaeth bwysig i bob awdurdod ond yn arbennig felly yn y Parc Cenedlaethol lle mae pwrpasau statudol ychwanegol i warchod a gwella’r ardaloedd hwn yn ogystal â dealltwriaeth a mwynhad pobl ohonynt, yn ganolog i bob peth a wnawn. Hefyd mae ein dyletswydd economaidd yn sicrhau bod ein penderfyniadau fel Awdurdod Cynllunio yn gorfod gwneud yn siŵr bod unrhyw ddatblygiad sy'n digwydd yn Eryri yn cyd-fynd ag egwyddorion cynaliadwyedd. Mae cyflenwi gwasanaeth cynllunio effeithlon a rhagweithiol yn elfen hanfodol wrth fodloni'r amcanion lleol a chenedlaethol hyn yn y tymor hir er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos bod perfformiad cyffredinol yr Awdurdod wedi bod yn weddol dda, er ei fod hefyd yn tynnu sylw at rai meysydd lle gallwn wella. Rydym yn ystyried yr adroddiadau hyn fel cyfle i’n tîm cyfan gymryd stoc ac arfarnu meysydd allweddol i'w gwella wrth i ni geisio gwella'n barhaus ein Gwasanaeth er budd ein holl gwsmeriaid, yn ogystal ag ar gyfer yr amgylchedd arbennig yr ydym yn gweithredu ynddo.

Yn wyneb y mesurau cyni ariannol parhaus, mae'r adran wedi dangos gwytnwch mawr. Y gobaith yw wrth asesu a dysgu o'r adroddiad hwn, nid yn unig y byddwn yn dod yn fwy gwydn, ond hefyd yn perfformio'n well fel Awdurdod Cynllunio Lleol.

Dogfen Lawn (PDF)

Jonathan Cawley.
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir