Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft

5 Mai 2016

Cyhoeddir y Canllaw Cynllunio Atodol canlynol ar ffurf drafft at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus:

14. Goleuo Ymwthiol (Llygredd Golau) (Draft)

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol drafft yn ychwanegu at y polisïau sy’n ymddangos yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri a fabwysiadwyd gan yr Awdurdod ar 13eg o Orffennaf 2011.

Mae’r canllaw cynllunio atodol drafft ar gael i’w harchwilio:

  • yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol;
  • mewn fformat CD-Rom mewn llyfrgelloedd cyhoeddus lleol ac yng Nghanolfannau Croeso’r Awdurdod.
  • ar-lein ar wefan yr Awdurdod;
  • ar gais, ar CD ROM i’w ddefnyddio ar gyfrifiadur.

Dylid anfon yr holl ymatebion at Polisi.Cynllunio@eryri-npa.gov.uk neu drwy’r post at:

Y Tîm Polisi (Canllawiau Cynllunio Atodol),

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfa’r Parc Cenedlaethol

Penrhyndeudraeth

Gwynedd. LL48 6LF

Caniateir tan 5yh ar Fehefin 17 2016 i chi ymateb.

Unwaith y bydd yr Awdurdod wedi ystyried yr ymatebion sydd wedi dod i law, bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n cymeradwyo’r canllaw’n ffurfiol ac yn eu cyhoeddi ar ffurf derfynol, gan gynnwys unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt. Wedi hynny, bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.