Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

SNPA Planning Committee Meeting

Beddgelert

Ymweliadau Safle

Beth yw ymweliad safle?

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, cyflwynir adroddiad ysgrifenedig ger bron yr Aelodau. Bydd y Swyddog Cynllunio yn esbonio’r cais ar y diwrnod, ac yn amlinellu unrhyw faterion penodol sy’n codi o’r cais ac yn dangos lluniau o’r safle datblygu.

Ar brydiau, nid yw disgrifio’r materion a dangos lluniau’n ddigon i asesu’r cais yn llawn, felly mae’n rhaid trefnu i ymweld â’r safle.

Mae’r penderfyniad ar gael ymweliad safle yn cael ei gymryd yn y Pwyllgor. Gall Swyddogion argymell ymweld â’r safle neu fe all yr Aelodau benderfynu bod angen gwneud hynny. Gall y Pwyllgor benderfynu gwahodd swyddog o sefydliad arall e.e. yr Adran Briffyrdd, Asiantaeth yr Amgylchedd ayb, i ateb unrhyw gwestiynau technegol y gall fod ganddynt.

Y paneli ymweld sy’n cynnal yr ymweliadau safle. Mae yna ddau banel ymweld yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - panel y gogledd a phanel y de.

Rhennir Aelodau’r Pwyllgor rhwng y ddau banel ymweld.

Swyddog Cynllunio’r Parc Cenedlaethol ar Ymweliad Safle

Swyddog Cynllunio’r Parc Cenedlaethol ar Ymweliad Safle (© APCE)

Sut mae ymweliad safle’n cael ei drefnu?

Ar ôl cyfarfod y Pwyllgor, rhennir pob cais y bydd angen ymweld â hwy rhwng panel ymweld y gogledd a’r de (yn dibynnu ar y lleoliad) a llunnir amserlen ar gyfer ymweld â hwy.

Yna, bydd y Swyddogion yn cysylltu â’r ymgeisydd a / neu ei asiant cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddynt am yr ymweliad (rhoddir rhybudd o leiaf 24 awr ymlaen llaw), a bydd y swyddogion hefyd yn gwahodd cynrychiolwyr o unrhyw sefydliadau eraill yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor.

Beth sy’n digwydd yn ystod ymweliad safle?

Mae Swyddog Cynllunio yn hebrwng pob panel ymweld.

Ym mhob safle, y Cadeirydd sy’n gyfrifol am gynnal ymweliad trefnus ac effeithlon. Bydd yr Aelodau’n archwilio’r safle gan dalu sylw penodol i’r mannau sy’n peri pryder, a byddant yn trafod y materion sy’n codi.

Gall y Cadeirydd ofyn cwestiynau ffeithiol ynglŷn â’r cais i’r ymgeisydd neu ei asiant (os yw’n bresennol). Yn yr un modd, gellir gofyn i unrhyw gynrychiolwyr o sefydliadau eraill sy’n bresennol i esbonio unrhyw wybodaeth dechnegol sy’n berthnasol i’r cais.

Wedyn bydd aelodau’r panel ymweld fel rheol yn dod i gasgliad ynglŷn â’u barn, a gyflwynir yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio.

A yw’n bosibl i mi ymuno ag ymweliad safle?

Nid yw ymweliadau safle’n cael eu hysbysebu’n gyhoeddus gan y datblygwr, ac mae’r rhan helaeth yn cymryd lle ar dir preifat. Fel aelod o’r cyhoedd nid oes modd ymuno ag ymweliad safle oni bai eich bod wedi derbyn gwahoddiad o flaen llaw.

Allaf i annerch y Panel Ymweld?

Fel rheol ni fydd cyfle i aelodau o'r cyhoedd annerch y panel ymweld ar y safle.

Bydd cyfleoedd eraill i chi gyflwyno eich sylwadau ar y cais cynllunio. Gallwch gyflwyno sylwadau ysgrifenedig yn ystod y cyfnod ymgynghori, ac yna gallwch gyflwyno cais i annerch y Pwyllgor Cynllunio.