Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

SNPA Planning Committee Meeting

Beddgelert

Siarad yn Gyhoeddus

Caniateir annerch y pwyllgor â sylwadau sy’n ymwneud â cheisiadau cynllunio unigol sy’n ymddangos ar y rhaglen yn unig. Mae’r Awdurdod wedi sefydlu gweithdrefnau eraill ar gyfer cyfrannu at drafodaethau sy’n ymwneud â pholisïau cynllunio ayb.

Dim ond yr ymgeisydd (neu ei asiant) neu’r rhai sydd eisoes wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig a all wneud cais i annerch y pwyllgor.

Ni chewch fynnu bod gennych hawl i siarad yn y Pwyllgor. Mae’r gwahoddiad i siarad ac ymddygiad y cyfarfod yn ôl disgresiwn y Cadeirydd.

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio APCE

Cyfarfod Pwyllgorau Cynllunio ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Sut ydw i’n cyflwyno cais i annerch y Pwyllgor?

Does ots p'un ai chi yw’r ymgeisydd neu berson gyda diddordeb yn y cais, mae’r drefn i ddilyn yr un fath. Eich cyfrifoldeb chi yw darganfod p’un a fydd cais penodol yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor i’w benderfynu ai peidio. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu ag Adran Gynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau.

Mae’n rhaid i chi gyflwyno cais ysgrifenedig i’r Awdurdod cyn hanner dydd ar y dydd Gwener cyn y Pwyllgor fan bellaf.

Dylai eich cais gynnwys eich enw a’ch manylion cyswllt (gan gynnwys rhif ffôn yn ystod y dydd) a manylion y cais cynllunio penodol ynghyd â’r cyfeirnod os yw’n hysbys.

Os oes nifer o bobl yn dymuno siarad, bydd rhaid i chi ddod ynghyd a phenderfynu ar lefarydd a rhoi gwybod i’r Awdurdod pwy fydd hwnnw. Amod y cynllun yw eich bod yn caniatáu i’r Awdurdod rannu eich manylion cyswllt ag eraill sydd wedi gwneud cais i siarad, fel eich bod yn gallu penderfynu ar lefarydd.

Os na ellir cytuno, y sawl a gyflwynodd ei gais i annerch y Pwyllgor gyntaf a fydd yn cael siarad.

Bydd yr Awdurdod yn eich ffonio i gadarnhau manylion y Pwyllgor (e.e. dyddiad, amser, lleoliad a rhif yr eitem ar y rhaglen). A fyddech gystal â nodi na fydd yr Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb dros fethu â chysylltu â chi trwy’r manylion cyswllt a gyflwynwyd gennych.

Yr Hawl i Ymateb

Os cafwyd rhybudd gan wrthwynebydd ei fod yn dymuno annerch y Pwyllgor, bydd yr ymgeisydd (neu’r asiant) yn cael arfer ei hawl i ymateb iddo.

Os nad yw’r ymgeisydd eisoes wedi rhoi cais i annerch y Pwyllgor, bydd yr Awdurdod yn cysylltu â’r ymgeisydd (neu’r asiant) i roi gwybod iddo ef/hi am y sefyllfa.

Annerch y Pwyllgor

Oni bai fod Cadeirydd y Pwyllgor yn nodi fel arall, gwrandewir ar y ceisiadau cynllunio yn ôl y drefn y maent yn ymddangos ar y rhaglen a gyhoeddwyd. Noder na fydd yn bosibl gohirio’r cais oherwydd nad ydych yn barod i siarad neu os nad ydych yn bresennol yn y cyfarfod, pan fydd y Cadeirydd yn cyflwyno’r cais.

Ar ôl cael eich gwahodd, cewch annerch y Pwyllgor am hyd at 3 munud. Disgwylir i chi gyflwyno eich barn yn gwrtais gan ddangos parch at farn eraill.

Ni chaniateir dosbarthu unrhyw ddeunydd ysgrifenedig, lluniau na defnyddio unrhyw offer cyflwyno.

Ar ôl siarad bydd rhaid i chi adael i’r Pwyllgor drafod y mater, ac ni chewch ymuno â’r sgwrs. Fodd bynnag, fe all Cadeirydd y Pwyllgor ofyn cwestiynau i chi os bydd angen eglurhad ar rai o’r pwyntiau a godwyd.

Sut fath o faterion sy’n berthnasol?

Pwrpas y system gynllunio yw rheoli datblygiadau ar y tir a’r defnydd ohono er budd y cyhoedd. Mae’r polisïau cynllunio a gytunwyd arnynt sy’n ymddangos yng Nghynllun Lleol Eryri yn arwain y broses, ynghyd â deddfwriaeth a chanllawiau cynllunio cenedlaethol.

Y polisïau cynllunio hyn yw’r ystyriaeth bwysicaf wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio oherwydd eu bod yn nodi sut y dylid datblygu tir.

Gweler rhestr gryno o’r math o faterion perthnasol y gall yr Awdurdod eu hystyried isod:

 • A yw’r cynnig yn cydymffurfio â Chynllun Lleol Eryri yn ogystal â deddfwriaeth a chanllawiau cenedlaethol
 • Sut mae’r cynnig yn cydweddu â’r ardal yn nhermau dylunio
 • A fyddai’r cynnig yn tremio dros adeiladau eraill neu’n cael effaith ormesol ddifrifol
 • A fyddai’r cynnig yn peri bod y tai cyfagos yn colli preifatrwydd
 • Effaith y parcio, traffig a diogelwch y ffordd.
 • Sŵn annerbyniol ac amharu ar drigolion y tai cyfagos
 • Perygl llifogydd

Waeth pa mor gryf yr ydych yn ei deimlo, os nad yw’r mater a godwyd yn berthnasol i’r broses gynllunio yna ni fydd yr Awdurdod yn gallu rhoi ystyriaeth iddo wrth wneud penderfyniad. Ni all yr Awdurdod wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar sail gwrthwynebiad pobl yn unig, na’i gymeradwyo oherwydd bod pobl yn ei gefnogi.

Ni all yr Awdurdod roi ystyriaeth i faterion yr ydych yn eu codi sy’n ymwneud â:

 • Chymeriad ac ymddygiad honedig yr ymgeisydd
 • Colli golygfeydd
 • Gostyngiad yng ngwerth yr eiddo
 • Cyfamodau sy’n effeithio ar yr eiddo
 • Perchenogaeth tir neu anghydfod am derfynau
 • Gwrthwynebiadau ar sail masnach gan ddarpar gystadleuwyr

Beth sy’n digwydd ar ôl i ni wneud cyflwyniad ger bron y Pwyllgor?

Pan fydd y Pwyllgor wedi gwrando ar bob siaradwr, bydd yn mynd ati i drafod y cais ac argymell camau gweithredu.

Gall y Pwyllgor benderfynu cymeradwyo neu wrthod y cais ar y diwrnod. Fel arall, gall y Pwyllgor ohirio’r penderfyniad er mwyn trefnu i’r Panel Ymweld â’r safle neu ddisgwyl rhagor o wybodaeth. Mewn achosion o’r fath, ni chaniateir i chi annerch y Pwyllgor eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

A yw’n bosibl i mi gyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad?

Dim ond yr ymgeisydd all apelio yn erbyn penderfyniad.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â beth sy’n digwydd yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ac esboniad o’r math o benderfyniadau y gall y Pwyllgor eu gwneud, gweler y daflen ar wahân ‘Beth sy’n digwydd yn y Pwyllgor Cynllunio?’.

Petaech yn dymuno annerch y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, anfonwch gais ysgrifenedig at:

Gwasanaeth Cynllunio (Rheolaeth Datblygu)
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

e-bost: cynllunio@eryri-npa.gov.uk