Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Cynllunio ar gyfer Eryri

* NODYN I DDARPAR YMGEISWYR

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer uchel o ymholiadau a allai arwain at oedi wrth i ni ymateb i chi, ni allwn ond ymddiheuro am hyn.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod y Gwasanaeth Cynllunio yn cael ei gynnal yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, ond gan fod mwyafrif y staff yn parhau i weithio gartref, mae peth oedi yn anochel.

Os ydych chi yn chwilio am gyngor ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio, neu gyngor ar ddatblygiad arfaethedig ar dderbynioldeb cynnig yn y cam cyn cyflwyno cais cynllunio bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn cyflwyno cais sydd i'w gweld ynghyd â nodiadau canllaw trwy glicio yma.Yn anffodus ni ellir ateb y mathau hyn o ymholiadau dros y ffôn ac ni fyddant yn cael eu prosesu oni bai y cwblheir y ffurflen cyn cyflwyno cais, gwybodaeth ategol fel cynlluniau braslunio a ffotograffau ac, os yw'n berthnasol, bod y ffi briodol yn cael ei thalu.

Noder o’r 24ain o Awst 2020 fe fydd cynnydd o 20% yn y ffioedd Ceisiadau Cynllunio yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Mae dyletswydd statudol arno i baratoi Cynllun Datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio dan ddarpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004.

Wrth i Awdurdod y Parc Cenedlaethol (APC) gyflawni ei ddyletswyddau cynllunio statudol, rhaid iddo ystyried cyfrifoldebau statudol a swyddogaeth reolaethol awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol fel y’i nodir o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995.

Ei bwrpas yw:

  • Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc.
  • Hyrwyddo cyfle i’r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc.

Mae dyletswydd ar y Parc Cenedlaethol hefyd i:

  • Feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc.

Y cynllun datblygu mabwysiedig ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri yw'r Cynllun Datblygu Lleol (dyddiad terfynu 2031)a gafodd ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 6ed o Chwefror, 2019. Nod y cynllun yw mynegi pwrpasau a dyletswyddau'r Parc yn nhermau polisïau cynllunio a datblygu sydd a wnelo defnydd tir.

Ffurflenni Cais

Application Forms

Os hoffech wneud cais cynllunio, gallwch un ai gwneud cais ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Porth Cynllunio neu lawrlwytho a llenwi un o’n ffurflenni cais.

« mwy o fanylion

Canllawiau Dylunio

Design Guides

Er mwyn cynnal cymeriad adeiladau unigol ac ardaloedd cadwraeth o fewn y Parc, rydym wedi cynhyrchu cyfres o enghreifftiau o ddyluniadau yn gymorth i ddatblygwyr ac unigolion.

« mwy o fanylion