Snowdonia National Park strapline

Coedwigaeth

 Coetir Derw

alt=

Grantiau Coed Parcdirol

Mae porfeydd coediog a pharcdiroedd fel arfer yn cynnwys coed mawr. Mae llawer ohonynt yn rhai hynafol, o fewn ardaloedd o laswelltiroedd agored, er fe ellir dod o hyd iddynt hefyd mewn cynefinoedd eraill hefyd megis rhostiroedd. Maent yn bwysig yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol oherwydd maent yn rhan o olion hen arfer pan arferid cynhyrchu coed a phori da byw ar un parsel o dir. Cynhyrchwyd y pren trwy ddefnyddio dull hynafol a elwir yn tocio, pan fyddai'r goron yn cael ei thorri'n rheolaidd o gwmpas tua wyth troedfedd o uchder, hynny ydi, yn uwch nac uchder pori'r stoc o dan y coed. Dyma pam mae nifer o'r hen goed parcdirol a welwn heddiw yn arddangos y coronau agored mawr nodweddiadol.

Yn ogystal â'u pwysigrwydd diwylliannol, mae coed parcdirol yn cynnig amrywiaeth yn y dirwedd a chânt eu defnyddio'n aml gan dda byw i gysgodi oherwydd maint eu coron. Maent hefyd o fudd i fywyd gwyllt mewn amryfal ffyrdd, gan gynning cynefin delfrydol i adar sy'n nythu, ac wrth gwrs maent yn darparu coridorau mudo i ystlumod. Maent hefyd yn arbennig o bwysig ar gyfer ffyngau, cennau, mwsoglau ac anifeiliaid di-asgwrn cefn (infertebratau) sy'n gysylltiedig â hen goed a phren sy'n pydru oherwydd mae nhw'n chwarae rôl bwysig drwy ailgylchu maeth.

Logo Coed Cadw (© Woodland Trust)

Logo Coed Cadw (© Woodland Trust)

Coed Parcdirol (© APCE)

Coed Parcdirol (© APCE)

Fodd bynnag, er gwaethaf eu pwysigrwydd, maent dan fygythiad am nifer o resymau gan gynnwys diffyg adfywio neu blannu coed newydd, esgeulustod sy’n arwain at gwymp y coronau, ac afiechydon fel clefyd Llwyfen yr Iseldiroedd a gwywiad coed onnen. O ganlyniad, maent yn awr yn cael eu gwarchod yng Nghymru o dan ddarpariaethau Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006).

Er mwyn ceisio gwrthdroi'r dirywiad yn y cynefin gwych hwn, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymuno â Choed Cadw er mwyn darparu grant i berchnogion tir sy'n dymuno sefydlu coed parcdirol newydd yn Eryri. Bydd y grant yn cynnwys:

  • Taliad cyfradd unffurf o £40 y goeden tuag at godi gwaharddle stoc wedi' ffensio
  • Cyflenwi coeden gynhenid (wedi tarddu a'i dyfu yn y DU) a 'gard' coeden am ddim gan Goed Cadw / Woodland Trust

Sylwer os gwelwch yn dda mai mwyafswm y grant yw 10 o goed ar gyfer unrhyw ymgeisydd.

Os oes gennych ddiddordeb yn y grant, llenwch y ffurflen mynegi diddordeb a'i dychwelyd at 'Cadwraeth', Yr Adran Coedlannau ac Amaethyddiaeth, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF.