Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Prosiect Mawndiroedd Cymru

Gwireddu cyfoeth naturiol mawndiroedd Cymru

Trwy gyllid gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arwain prosiect partneriaeth gwerth £1m i helpu i ddod â mawndiroedd Cymru dan reolaeth gynaliadwy. Bydd eu hadfer yn dod â nifer o fuddion i bobl, busnesau a chymunedau, megis lleihau allyriadau carbon, lleihau risg llifogydd, gwella ansawdd dŵr, a gwella ansawdd y llefydd arbennig hyn er mwyn i bobl eu mwynhau, eu darganfod a'u gwerthfawrogi am flynyddoedd i ddod.

© Marian Pye

Mae mawndiroedd yng Nghymru yn gorchuddio ardal dros 90,000 hectar ac maent wedi'u dosbarthu'n eang ledled y wlad, gyda'r ucheldiroedd yn cefnogi'r ecosystemau gorgors mwyaf helaeth, ond gyda chynefinoedd mawndir llai ac ynysig wedi'u gwasgaru ledled yr iseldiroedd, gan gynnwys cyforgorsydd a ffeniau. Mae cyfran fawr o'r cynefinoedd hyn mewn cyflwr anffafriol, yn bennaf oherwydd materion fel draenio artiffisial, coedwigo, neu gyfundrefnau pori amhriodol, gan arwain at sychu ac erydiad priddoedd mawn.

Map of Wales' Peatland

Map o Fawndiroedd Cymru - Map of Wales' Peatland

1900748

Ein prif amcanion:

  • Gwella cyflwr mawndiroedd Cymru trwy gwaith adfer ymarferol a rheolaeth barhaol. Ewch i Adfer a Rheoli
  • Manteisio ar ffynonellau cyllid newydd a allai gefnogi adfer a rheolaeth gynaliadwy hirdymor, trwy ddatblygu prosiectau Cod Mawndiroedd ac ymgysylltu â'r sector preifat. Ewch i Cynlluniau Carbon
  • Hyrwyddo arfer gorau trwy hyfforddiant achrededig mewn adfer a rheoli mawndir. Ewch i Hyfforddiant Achrededig
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a mwynhad o rinweddau arbennig mawndiroedd trwy addysg ac ymgysylltu â chymunedau. Ewch i Addysg
  • Gwella'r sylfaen dystiolaeth a galluogi targedu ymdrechion adfer trwy gydlynu ymdrechion mapio, adrodd, monitro ac ymchwil yn well.

Pwy ydym ni:

Mae Prosiect Mawndiroedd Cymru yn cael ei arwain gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Rhaglen Mawndir y DU yr IUCN, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, a Phrifysgol Abertawe.

I ddarganfod mwy, Cysylltwch â ni.

Ein cyllidwyr:

Ariannir brosiect Mawndiroedd Cymru trwy’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy fel rhan o Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau – Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariannir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig.