Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Y Stablau, Betws y Coed

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Twristiaeth

Ffigurau Pennawd Steam 2015

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ymfalchïo ei bod yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd ysblennydd. Mae twristiaeth a hamdden wedi dod yn un o'r prif gyfranwyr at yr economi a chyflogaeth o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r ddau yn agweddau hanfodol o'r dyfodol ar gyfer economi a lles y Parc.

Gwariant Twristiaid

Yn ôl y ffigurau STEAM 2015 (a gynhyrchwyd ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri), cyfanswm y gwariant twristiaid oedd £475.69 miliwn (prisiau mynegai).

Mae'r ffigwr hwn wedi cynyddu'n sylweddol ers 2012, er bod y ffigur 2015 yn is na'r lefel brig o £493m a welwyd yn 2011. Gwelwyd gostyngiad yn 2012; tuedd a welir hefyd yn y setiau data penodol twristiaeth eraill yn y rhan hon. Gallai rhesymau posibl am y gostyngiad cyflym gynnwys y ffaith bod mis Ebrill a mis Mehefin 2012 ymysg y misoedd gwlypaf ers i gofnodion ddechrau, gyda llifogydd led led Cymru yn ystod mis Mehefin. Yn ogystal, roedd mis Gorffennaf yn is o ran lefelau cyfartalog o heulwen a lefelau uwch na'r cyfartaledd o law.

Roedd cynnydd bychan (5.5%) yng ngwariant ymwelwyr rhwng 2014 a 2015.

Gwariant twristiaid yn ôl Categori

Mae’r siart isod yn rhoi dadansoddiad o wariant twristiaid ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dangos mai’r sector dwristiaeth fwyaf gwerthfawr yw’r sector siopa. Canlyniad hyn oedd gwariant o tua £105 miliwn yn 2015, a oedd yn gynnydd o 4.8% o ffigyrau 2014.

Mae’r dadansoddiad o gategorïau gwariant o fewn y Parc Cenedlaethol ar gyfer 2015 yn cael ei ddangos isod.

CategoriGwir gyfanswm (£ miliwn)Cynnydd / Gostyngiad o 2014
  Gwariant anuniongyrchol£121.7 miliwn+5.1%
  Siopa£105.35 miliwn+4.8%
  Bwyd & Diod£73.7 miliwn+5.8%
  TAW£59.0 miliwn+5.6%
  Llety£50.1 miliwn+2.1%
  Cludiant£37.1 miliwn+7.9%
  Hamdden£28.7 miliwn+11.9%

Er nad y sector hamdden oedd y sector gros uchaf, fe welwyd y twf canrannol uchaf rhwng ei lefelau perthnasol yn 2014 a 2015 gyda chynnydd o 11.9%. Byddai’n rhesymau posibl am hyn yn gallu bod yn sgil y cynnydd mewn lefelau o weithgareddau hamddena ar gael sydd ar gael bellach i dwristiaid yn ac o gwmpas y Parc (er enghraifft Bounce Below, Zip World, Tree Top Adventures, Surf Snowdonia, llwybrau beicio mynydd newydd ayyb).