Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Snowdon Summit

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Arolwg Ymwelwyr Yr Wyddfa

Er mwyn cyflawni ei bwrpasau statudol i "hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer deall a mwynhau", mae'n ofynnol i'r Parc Cenedlaethol gael dealltwriaeth drylwyr o dueddiadau ymwelwyr, eu profiad a'u mwynhad. Felly, cynhaliwyd ail arolwg o'r ymwelwyr ar yr Wyddfa.

Cafodd yr arolwg ei gynnal gan wardeiniaid, staff y Parc Cenedlaethol a gwirfoddolwyr yn ystod mis Awst a mis Medi 2015 ac Ionawr 2016 yn y mannau cychwyn ar chwe phrif lwybrau'r Wyddfa. Nod cyffredinol yr ail arolwg hwn oedd adeiladu ar ddealltwriaeth y Parc Cenedlaethol Eryri o anghenion, ymddygiad a chymhellion y sawl sy'n ymweld â'r Wyddfa. Mae'r ail arolwg hwn nid yn unig wedi ein galluogi i ychwanegu at y data sylfaenol presennol ond hefyd i asesu newidiadau mewn tueddiadau ac ymddygiad. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol ar gyfer dadansoddi tueddiadau yn ymddygiadau, a all gael ei defnyddio fel sail i wneud penderfyniadau a blaenoriaethau yn y dyfodol a thrwy hynny rheoli ymwelwyr yn effeithiol.

Sut graddiodd ymwelwyr eu profiad o’r Wyddfa

Sut graddiodd ymwelwyr eu profiad o’r Wyddfa

Graddiodd y mwyafrif o ymwelwyr eu profiad fel ‘Ffantastig’: Gofynnwyd i ymwelwyr raddio eu profiad ar raddfa o 1 i 4, gydag 1 yn ofnadwy a 4 yn ffantastig ac 83% o'r ymatebwyr roddodd sgôr o 4, 16% sgôr o 3. Ni wnaeth unrhyw ymatebydd roi sgôr o 1, ac ychydig iawn roddodd sgôr o 2. Mae'r canlyniadau hyn yn debyg i'r rhai ers 2013, lle rhoddodd y mwyafrif helaeth sgôr uchel i'w profiad.

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar ffurf pdf drwy glicio ar y ddolen isod. Mae'n cynnwys golwg fanwl ar ddemograffeg, profiad ymwelwyr, sbwriel, profiad mynydda a mwy.

Adroddiad Llawn Arolwg Ymwelwyr Yr Wyddfa (pdf)