Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Hen Harrier (© Keith O'Brien)

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Cadwraeth Natur

Mae ardaloedd o bwysigrwydd cadwraeth natur yn y Deyrnas Unedig yn cael eu gwarchod o dan wahanol ddarnau o ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.

Natura 2000 yw enw'r rhwydwaith ar draws yr Undeb Ewropeaidd ar y safleoedd cadwraeth natur hyn. Sefydlwyd y rhwydwaith o dan Gyfarwyddeb 92/43 / EEC ar Gadwraeth Cynefinoedd Naturiol a Ffawna a Fflora Gwyllt (y Gyfarwyddeb Cynefinoedd). Mae'r rhwydwaith hwn yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA).

Ramsar

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi o safbwynt cynllunio bod safleoedd a ddynodwyd o dan y Confensiwn ar Wlypdiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol, a gytunwyd yn Ramsar, Iran yn 1971, yn cael eu trin yr un fath â safleoedd Natura 2000. Fe'i bwriadwyd yn wreiddiol i warchod safleoedd o bwysigrwydd arbennig fel cynefinoedd adar dŵr, - mae'r Confensiwn wedi ehangu ei gwmpas dros y blynyddoedd i gynnwys pob agwedd ar warchod gwlypdiroedd a'u defnyddio'n ddoeth, gan gydnabod gwlypdiroedd fel ecosystemau sy'n hynod o bwysig ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth yn gyffredinol ac ar gyfer lles bodolaeth cymunedau dynol.

Yn 2014, roedd 7 safle Ramsar yng Nghymru (yn cynnwys 11,366 ha). O'r rhain, mae 3 wedi eu lleoli yn Eryri sef cyfanswm o 882.5ha.

Dynodiad*Ardal  (ha)
  Ramsar882.5
  ACA Tiriogaethol56,665.5
  AGA24,301.5
  AoDdGA62,446.2
  GNG5,654.07

Rheoli tir yn unol ag amcanion cadwraeth

Mae 126,303.87ha o dir yn y Parc Cenedlaethol yn cael ei reoli yn unol ag amcanion cadwraeth (Ffynhonnell : Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 2008).