Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Ardaloedd Tawel ac Awyr Dywyll

O fewn y Parc Cenedlaethol mae'r ardaloedd tawel yn cael eu pennu trwy ddefnyddio dull gweithredu sy'n cynnwys meini prawf lluosog, ac maent yn gorfod gorwedd o leiaf:

  • 4km oddi wrth y gorsafoedd pŵer mwyaf
  • 2km oddi wrth brif gefn ffyrdd ac ymylon trefi
  • 1km oddi wrth ffyrdd sy'n ganolig o ran aflonyddwch a rhai rheilffyrdd prif linell, ardaloedd lle mae chwareli yn weithredol, meysydd milwrol a meysydd awyr sifil, ffyrdd aflonyddol isel, llinellau pŵer 400kv a 275kv

Mae'r Map o Ardaloedd Tawel a Llonydd (gweler Ffigur 7) wedi cael ei gynhyrchu gan gymryd i ystyriaeth effaith gyffredinol sŵn ar yr amgylchedd ac effaith sŵn a llygredd golau o ardaloedd adeiledig.

Ardaloedd Tawel a Llonydd yn Eryri

Ardaloedd Tawel a Llonydd yn Eryri (© APCE)

Maint yr ardaloedd tawel a llonydd yn y parc cenedlaethol 143,692ha

Canran o’r parc cenedlaethol sy’n cael ei gategoreiddio fel tawel a llonydd 67%

Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri

Mae dynodiad Gwarchodfa Awyr Dywyll yn wobr fawreddog a roddir gan y Gymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol (IDA) i ddewis cyrchfannau sydd wedi profi bod ansawdd yr awyr yn y nos yn rhagorol a bod ymdrechion go iawn wedi cael eu gwneud i leihau llygredd golau. Fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gais i'r Gymdeithas Awyr Dywyll am statws Gwarchodfa Awyr Dywyll yn ystod yr haf 2015. Roedd hyn yn dilyn misoedd o waith arolwg a wnaed gan wirfoddolwyr a aeth allan i fesur ansawdd yr awyr yn y nos yn Eryri.

Drwy ennill statws Gwarchodfa ym mis Hydref 2015 bydd Eryri yn gallu manteisio ar fuddion eraill sy'n deillio o'r dynodiad. Mewn ardaloedd eraill sydd wedi cael eu dynodi, megis Bannau Brycheiniog a Galloway yn Yr Alban, mae'r amgylchedd, yr economi, lles, twristiaeth a bywyd gwyllt wedi elwa, sydd yn ei dro, wedi cyfrannu at leihau ôl troed carbon am fod llai o drydan a thanwydd ffosil yn cael eu defnyddio.

O ganlyniad i ddynodiad Gwarchodfa Awyr Dywyll, rhagwelir y :

  • Bydd bywyd gwyllt yr ardal yn elwa;
  • Y bydd ansawdd amgylchedd yr ardal yn cael ei wella;
  • Y bydd gan Eryri nodwedd naturiol ychwanegol i ddenu ymwelwyr newydd i'r ardal yn ystod cyfnodau tawelach o'r flwyddyn;
  • Y bydd yn rhoi hwb i'r economi leol ac
  • Y bydd awyr dywyll Eryri yn cael ei diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Parthau Craidd Arfaethedig

Parthau Craidd Arfaethedig