Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Talyllyn, Eryri

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Rheoli’r Dirwedd a’r Tir

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ardal o 213,400 hectar, gyda ffin o 362.29 cilomedr ac arfordir sy'n ymestyn am 60km. Mae'n ymgorffori ardaloedd mawr o goedlannau / goetiroedd (rhai collddail a rhai heb fod yn gollddail), a dros 96,000 hectar o rostir.

Mae tirwedd unigryw ac amrywiol Eryri o ansawdd eithriadol ac fel y cyfryw mae'n un o'i asedau gorau ac yn un sydd wedi ffurfio’r prif reswm dros ei ddynodi'n barc cenedlaethol. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei adnabod gan gymeriad ac ansawdd y dirwedd, sy'n cael ei werthfawrogi am ei harddwch naturiol, bioamrywiaeth nodedig, adnoddau daearegol amrywiol, treftadaeth ddiwylliannol, cymeriad gwledig a llonyddwch heb ei ddifetha.

Mae'r dirwedd yn y Parc Cenedlaethol wedi'i ffurfio gan filiynau o flynyddoedd o esblygiad naturiol drwy adeiladu mynyddoedd ac effeithiau erydol rhewlifiant, gwynt a glaw. Ond mae gweithgaredd dynol hefyd yn ddylanwad sylweddol gyda dros filoedd o flynyddoedd o arferion rheoli tir sydd wedi arwain at gysylltiadau cymdeithasol- ddiwylliannol agos yn cael eu creu rhwng dyn a'r dirwedd. Mae cymeriad gwledig traddodiadol aneddiadau yn ar wahanol i'r Parc Cenedlaethol ac mae'n ffurfio rhan o'i gymeriad tirwedd hanesyddol. Mae'r dirwedd a'r drefwedd, felly, yn chwarae rhan sylfaenol yn y diwydiant twristiaeth, ac felly yr economi leol.

Asesiad Cymeriad Tirwedd Eryri

Ers yr Adolygiad o Gyflwr y Parc diwethaf fe wnaeth APCE gomisiynu ymgynghorwyr i gynnal asesiad o dirlun Eryri a nodi Ardaloedd Cymeriad cydlynol. Fe wnaeth yr Asesiad o Gymeriad y Dirwedd o ganlyniad i hynny ddefnyddio gwybodaeth LANDMAP11 fel rhan o'i sylfaen tystiolaeth, ynghyd ag ystod eang o wybodaeth arall sy'n disgrifio rhinweddau naturiol, diwylliannol ac esthetig / canfyddiadol y Parc Cenedlaethol.

Yn dilyn asesiad pen desg - a oedd yn cynnwys adolygiad o'r wybodaeth LANDMAP a data gofodol eraill - fe ymgymerwyd ag ymarferiad gwirio maes er mwyn cadarnhau'r terfynau a'r wybodaeth a ddarperir ar gyfer y 25 o Ardaloedd Cymeriad Tirlun (ACT) a adnabuwyd. Mae'r Ardaloedd Cymeriad Tirwedd wedi'u cynllunio i gynrychioli ardaloedd daearyddol ar wahanol o dirwedd y Parc Cenedlaethol sy'n cael eu cydnabod am eu natur unigryw leol ac ymdeimlad o le. Byddant yn ffurfio fframwaith gofodol defnyddiol i ddisgrifio'r tirlun ac i gynorthwyo yn y pen draw wrth wneud penderfyniadau ynghylch sut y dylid ei gynllunio a'i reoli i gynnal neu wella ei nodweddion arbennig.

Mae gosodiad yr Asesiad wedi'i strwythuro gyda phob ACT yn cael eu disgrifio ar wahân, fel a ganlyn:

  • Crynodeb o leoliad a ffiniau yr ACT, gan gynnwys map a lluniau cynrychioliadol;
  • Nodweddion allweddol;
  • Grymoedd dros newid sy’n effeithio ar gymeriad y dirwedd;
  • Strategaeth tirwedd ar gyfer y dyfodol;
  • Canllawiau ar gyfer rheoli newid yn y dirwedd yn y dyfodol.

Mae'r ddogfen Asesu Cymeriad Tirwedd i'w weld yn y ddolen ganlynol, sy'n eich arwain at dudalen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) APCE. Fe'i rhestrir fel CCA 7.

http://www.eryri.llyw.cymru/planning/planning-policy/Supp-Planning-Guidance

Map o Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Parc Cenedlaethol

Map o Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Parc Cenedlaethol

Yn y dyfodol fe allai'r fframwaith a ddarperir gan yr Ardaloedd Cymeriad Tirwedd wasanaethu fel sail ar gyfer monitro newid yn y dirwedd yn fwy manwl. Mae gwaith pellach wedi ei fireinio o'r gwaith hwn yn cynnwys yr Asesiad o Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd.

11 MAe LANDMAP yn system gwybodaeth daearyddol ar gyfer Cymru gyfan sydd wedi ei seilio ar adnoddau tirwedd ble mae nodweddion, ansawdd a dylanwadau ar y dirwedd wedi eu recordio a'u dadansoddi mewn i ddata cyson ar gyfer y wlad. Mae'n cynnwys pum elfen sef; Tirwedd Daearyddol, Tirwedd Cynefin, Landscape Habitats, Gweledol a Synhwyrol, Tirwedd Hanesyddol a Thirwedd Diwyllianol.