Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Melin Lechi Ynys y Pandy

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Yr Amgylchedd Adeiledig

Adeiladau Rhestredig

Mae'r broses restru yn sicrhau bod adeiladau o 'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' yn cael eu rhoi ar restr ac yn cael eu diogelu'n statudol. Mae'r nifer a graddfa'r Adeiladau Rhestredig yn Eryri yn cael ei ddangos isod. Mae Cadw wrthi yn ail-arolygu ardaloedd Cynghorau Cymuned o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae chwe ardal yn parhau i gael eu harolygu a disgwylir i nifer yr Adeiladau Rhestredig godi i tua 1900.

Adeiladau ‘Mewn Perygl’

Mae adeiladau 'Mewn Perygl' yn cael eu diffinio fel rhai Rhestredig, neu adeiladau traddodiadol gyda theilyngdod pensaernïol pwysig, sydd dan fygythiad. Mae nifer yr adeiladau ar y gofrestr a gedwir gan yr Awdurdod yn amrywio fel mae'r adeiladau yn cael eu hatgyweirio ac yn cael eu tynnu oddi ar y gofrestr ac arolygon yn dangos adeiladau pellach sydd mewn perygl.

Ardaloedd Cadwraeth

Mae Ardaloedd Cadwraeth yn ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, ac mae eu cymeriad neu eu hymddangosiad o fath sy’n ddymunol i'w cadw. Maent yn ddynodiad statudol ac maent yn helpu i sicrhau rheolaeth bositif o'r adeiladau sydd ynddynt a'u cymeriad.

Mae pedwar ar ddeg o Ardaloedd Cadwraeth yn Eryri. Y rhain yw Betws y Coed, Beddgelert, Nantmor, Dolbenmaen, Maentwrog, Y Bala, Harlech, Dolgellau, Abaty Cymer, Pant y Rodyn, Aberdyfi, Abergwyngregyn, Llanllechid a Nant Peris..

(Ffynhonnell : Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 2005).

Meysydd Rhyfela Hanesyddol

Does dim o’r rhain yn y Parc Cenedlaethol.