Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Pont Scethin

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Hunaniaeth Ddiwylliannol

Mae treftadaeth ddiwylliannol yn fras yn cynnwys nodweddion corfforol o bwys yn hanesyddol (statudol ac anstatudol ill dau), eu gosodiad a hefyd eu cymeriad hanesyddol a thirwedd yr ardal. Mae nodweddion allweddol yn cynnwys Henebion wedi eu Rhestru, Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth, Parciau Hanesyddol a Gerddi, a safleoedd sydd wedi eu rhestru ar y Cofnod Safleoedd a Henebion a gwaddodion archeolegol.

Nifer a Chyflwr Henebion wedi eu Rhestru

Rhestru yw’r broses lle mae safleoedd a henebion pwysig yn genedlaethol yn cael gwarchodaeth gyfreithiol trwy gael eu rhoi ar atodlen. Mae henebion yn cynnwys yr ystod gyfan o safleoedd archeolegol ac nid ydynt bob amser yn y golwg nac yn safleoedd sy’n bodoli uwch ben y ddaear. Mae Tabl 17 yn dangos y nifer o Henebion Rhestredig yng Nghymru ac yn Eryri gyda dosraniad Henebion wedi eu Rhestru yn y Parc Cenedlaethol yn cael eu dangos o dan Ffigwr 14.

  Cymru Eryri
  Nifer yr Henebion wedi eu Rhestru 4,183 374

Mae’r tabl isod yn dangos beth yw cyflwr yr Henebion wedi eu Rhestru yn y Parc Cenedlaethol. Er nad yw’r holl Henebion wedi eu Rhestru yn y Parc Cenedlaethol yn cael eu hasesu o ran eu cyflwr, ystyriwyd fod dros 97% mewn cyflwr ‘sefydlog’. Credir fod y dirywiad yn y safleoedd eraill wedi digwydd yn bennaf yn sgil dirywiad naturiol, erydu gan dda byw, gweithrediadau amaethyddol, ymwelwyr a gordyfiant a llystyfiant.

Cyflwr Henebion wedi eu Rhestru 1996 – 2003 Eryri
  Canran mewn cyflwr “Wedi gwella” 1.55
  Canran mewn cyflwr “Sefydlog” 97.20
  Canran mewn cyflwr “Wedi gwaethygu” 1.25

Cyflwr Henebion Wedi eu Rhestru 1996 - 2003 (Ffynhonnell : Cadw)

Safleoedd SAM fewn Parc Cenedlaethol Eryri

Safleoedd SAM fewn Parc Cenedlaethol Eryri