Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Black Grouse (Tetrao tetrix) © Keith O'Brien

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Ynni Adnewyddadwy

Er mwyn brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, mae angen gostyngiad parhaus mewn allyriadau carbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill. Un ffordd o wneud hyn yw lleihau'r defnydd o danwydd ffosil yn y broses o gynhyrchu trydan a symud tuag atffynonellau ynni mwy cynaliadwy, adnewyddadwy. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn chwarae ei ran i gwrdd â’r dyheadau hyn.

Er nad yw pob math o dechnolegau ynni adnewyddadwy yn briodol mewn tirweddau dynodedig fel Eryri, dengys y map at waelod y dudalen yr holl geisiadau ynni adnewyddadwy a gafodd ganiatâd cynllunio ers mabwysiadu CDLl Eryri (Gorffennaf 2011 hyd Mehefin 2015). Rhoddwyd caniatâd i 136 o geisiadau cynllunio i gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r inffograffeg isod yn crynhoi y nifer o geisiadau ynni adnewyddadwy newydd a ganiatawyd yn y Parc Cenedlaethol ers mabwysiadu'r C.D.Ll