Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Prosiect Coedwigoedd Glaw LIFE

Mae gan Gymru ei choedwigoedd glaw ei hunan sy'n llawn bywyd gwyllt a diwylliant. Cyfeirir at yr ardaloedd yma gan amlaf fel Coedwigoedd Glaw Celtaidd.

Diolch i arian sylweddol gan gynllun LIFE yr UE a Llywodraeth Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n arwain ar brosiect gwerth £7miliwn sydd ȃ’r nod o ddiogelu dyfodol hir dymor y coedlannau derw mawreddog yma er mwyn i genedlaethau’r dyfodol gael eu mwynhau.

Mewn partneriaeth ag RSPB Cymru a Choed Cadw, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynorthwyo i hwyluso cyfres o waith cadwraethol ar draws pum Ardal o Gadwraeth Arbennig (AGA) yn Eryri, Cwm Einion, Dyffryn Elan a Chwm Doethie yng nghanolbarth Cymru.

© Phil Formby

Trwy gydweithio ȃ chontractwyr medrus lleol a thirberchnogion, bydd gwaith cadwraethol yn cynnwys:

  • rheoli rhywogaethau ymledol sy’n cael effaith andwyol ar ecoleg naturiol y coedlannau hyn, y Rhododendron ponticum yn arbennig;
  • gwaith cadwraethol eraill yn ymwneud ȃ rheolaeth planhigfeydd derw hynafol er mwyn eu hadfer:
  • cyflwyno pori cynaliadwy i rai o’r coedlannau.

Er y bydd y prosiect yn dod i ben yn 2025, y gobaith yw y bydd yn codi ymwybyddiaeth o’r cynefinoedd arbennig yma gan sicrhau bod yr hyn a gyflawnwyd ac a ddysgwyd trwy’r prosiect yn parhau am flynyddoedd i ddod.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y prosiect https://coedwigoeddglawceltaidd.cymru/ neu  cysylltwch ȃ Gethin Davies ar 01766 770 274.