Snowdonia National Park strapline

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

alt=

Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Mae’r Carneddau yn dirwedd amrywiol ac arbennig. Gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol mae Partneriaeth o sefydliadau yn helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am y Carneddau. Mae ardal y cynllun yn cynnwys y mynyddoedd uchel yn ogystal a’r dyffrynnoedd a’r aneddiadau o’u hamgylch.

Am yr ardal

Mae ardal y cynllun yn cynnwys dros 220 km sgwâr o ardal fwyaf gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mynyddoedd Carneddau sy’n dominyddu’r ardal, sy’n cynnwys dau o bum copa 1000m Cymru, Carnedd Llywelyn a Charnedd Dafydd. Mae gan ei lethrau isaf dirwedd amrywiol o borfa ffridd draddodiadol, coetir, rhostir a glaswelltir yr iseldir. Mae amgylchedd y Carneddau heddiw yn gynnyrch ei ddaeareg, ei amrywiadau uchderol, ei amodau hinsoddol, yn ogystal â miloedd o flynyddoedd o ddefnydd dynol.

Yn anffodus, mae newid yn yr hinsawdd, patrymau ffermio, rhywogaethau ymledol a phwysau ymwelwyr yn effeithio ar dirweddau bregus a bioamrywiaeth gyfoethog y ffridd a’r mynydd. Hefyd, mae gwybodaeth draddodiadol, enwau lleoedd a straeon sy'n cysylltu pobl â'r dirwedd mewn perygl o gael eu colli.

Dyfodol positif i'r Carneddau

Mae Partneriaeth Tirwedd Carneddau wedi datblygu cynllun i hyrwyddo dyfodol positif i'r Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o hanes, traddodiadau diwylliannol a bywyd gwyllt yr ardal. Bydd yn gwarchod treftadaeth yr ardal trwy hyrwyddo ffermio cynaliadwy sy'n amddiffyn cynefinoedd, rhywogaethau ac olion archeolegol prin, a thrwy gofnodi enwau lleoedd ac atgofion. Bydd grant o £1.7 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn helpu i gyflawni'r cynllun gwerth dros £4 miliwn, dros y 5 mlynedd nesaf.

GWELEDIGAETH

Bydd y Bartneriaeth yn diogelu treftadaeth fregus y Carneddau trwy wella dealltwriaeth a mwynhad cynyddol o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal ar draws ystod eang o gymunedau, unigolion a sefydliadau. Ar ddiwedd y Cynllun, bydd y dirwedd yn cael ei rheoli'n well, mewn cyflwr gwell ac yn cael ei deall yn well.

PRIF AMCANION

    • Amddiffyn rhywogaethau a chynefinoedd prin, olion archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol a nodweddion tirwedd nodweddiadol
    • Cadw traddodiadau, gwybodaeth ac enwau lleoedd y dirwedd yn fyw
    • Annog defnydd tir cynaliadwy
    • Galluogi cynulleidfa amrywiol i ddarganfod, cofnodi, diogelu a dathlu’r Carneddau trwy ddigwyddiadau, gweithgareddau, hyfforddiant, dehongli newydd a gwell mynediad
    • ShapeCynnal niferoedd yr ymwelwyr i’r ardal o fewn ffiniau cynaliadwy.

Tanysgrifiwch i Gylchlythyr y Carneddau

* gwybodaeth angenrheidiol

Mi fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn defnyddio'r wybodaeth a ddarparir ar y ffurflen yma i gysylltu â chi gyda diweddariadau misol.

Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy bwyso'r botwm tanysgrifio ar waelod unrhyw e-bost dderbyniwch gennym. Trwy glicio isod rydych yn caniatáu i ni brosesu eich gwybodaeth yn gysylltiedig a'r telerau hyn.

Rydym yn defnyddio MailChimp fel platfform marchnata. Trwy danysgrifio rydych yn cytuno i'ch manylion gael ei ddefnyddio gan MailChimp i'w brosesu. Dysgwch fwy am bolisi preifatrwydd MailChimp yma.