Snowdonia National Park strapline

Archaeoleg

Maen y Bardd, Rowen

alt=Pont Tai Hirion, Migneint

Rhufeinig

Cafodd y rhai oedd yn byw yn Eryri (a elwir yn 'Ordoficiaid' eu concro o’r diwedd gan y Rhufeiniaid yn 77-78OC. Yn ôl yr hanesydd Rhufeinig Tacitus, cynhaliwyd ymgyrchoedd am ddeunaw mlynedd cyn y sicrhawyd y goncwest yn y pen draw. Canfuwyd olion gwaith tir ar ffurf gwersylloedd martsio yn y rhanbarth ac mae'n bosib fod hyn yn cefnogi'r honiad hwn. Cafodd y gwersylloedd martsio eu hadeiladu a'u defnyddio gan y Rhufeiniaid fel gwersylloedd dros dro gan filoedd ymgyrchol. Mae gwersylloedd ymarfer wedi cael eu canfod hefyd a byddai'r rhain wedi gweithredu fel canolfannau hyfforddi lle'r oedd milwyr yn dysgu sut i osod / sefydlu ac adeiladu gwersylloedd. Mae nifer o'r rhain wedi cael eu canfod o gwmpas safle caer Tomen Y Mur.

Tomen y Mur (© APCE)

Tomen y Mur (© APCE)

Maen Canwriadol (© Ein Treftadaeth)

Maen Canwriadol (© Ein Treftadaeth)

Yn dilyn concwest 77-78OC, gosodwyd nifer o ganolfannau milwrol parhaol, a elwir yn gaerau, mewn safleoedd strategol ar draws y rhanbarth. Mae'r dystiolaeth gyfredol yn awgrymu bod y rhain wedi cael eu gadael yn ystod yr ail ganrif OC, fe all hyn awgrymu bod trigolion wedi mynd yn llai ymosodol tuag at eu concwerwyr neu fod blaenoriaeth y Rhufeiniaid wedi newid. Yn nodweddiadol mae caerau a leolir yn y rhanbarth hwn yn cynnwys baricsau mewnol, llety ar gyfer y swyddog gorchymyn a'r gronynnau. Yn ogystal, roedd gan gaerau adeiladau atodol cysylltiedig gan gynnwys tŷ trochi / bath, mansio a setliad sifil. Yn Nhomen Y Mur, roedd hyn hefyd yn cynnwys amffitheatr. Mae ymchwil yn awgrymu y byddai caerau o'r cyfnod hwn wedi cael eu hadeiladu o bridd a phren i ddechrau ac o bosib wedi cael eu hail adeiladu mewn carreg yn ddiweddarach.

Mansio a Baddondy (© Peter Lorimer & Jean Williamson)

Mansio a Baddondy (© Peter Lorimer & Jean Williamson)

Cae'r Tyddyn (© APCE)

Cae'r Tyddyn (© APCE)

Fel rhan o'u galwedigaeth, sefydlodd y Rhufeiniaid hefyd rwydwaith o ffyrdd a oedd yn cysylltu caerau yn y rhanbarth gydag eraill, gan gynnwys Segontiwm yng Nghaernarfon a Deva Victrix yng Nghaer. Parhawyd i ddefnyddio'r ffyrdd hyn yn dilyn ymadawiad y Rhufeiniaid, - mae hyn wedi gwneud y gwaith o adnabod cysylltiadau rhwng caerau yn beth hynod o anodd i archeolegwyr. Serch hynny, mae ymchwiliadau wedi datgelu bod ffyrdd yn y rhanbarth yn gyffredinol yn cynnwys ffosydd ager, ffosydd ochr a phyllau chwarel ychwanegol. Oherwydd tir mynyddig y rhanbarth, ni ellid adeiladu ffyrdd Rhufeinig mewn llinellau syth fel yr oeddynt fel arfer.