Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Diweddariadau Statws Meysydd Parcio

Mae cynllun peilot rhagarchebu lleoedd parcio ym Mhen-y-Pass wedi dod i ben am y tymor. Bydd diweddariadau meysydd parcio yr Awdurdod hefyd yn dod i ben am y tro.

Dros y misoedd diwethaf, mae Eryri wedi wynebu heriau sylweddol wrth ail-agor a chroesawu ymwelwyr yn ôl i'r ardal.

Bydd yr Awdurdod, yn unol a'u cenhadaeth reiddiol o warchod tirweddau, bywyd gwyllt a chymunedau Eryri, yn rhoi llawn ystyriaeth i'r heriau hyn wrth ddatblygu cynllun a datrysiad hir-dymor i'r golygfeydd a welwyd dros yr haf.

Beth yw'r drefn dros y gaeaf?

Parhawn i annog defnydd cyfrifol o Eryri a'r ardal. Bydd maes parcio Pen y Pass yn gweithredu system talu ac arddangos a bydd rhaid defnyddio maes parcio arall os yw Pen y Pass yn llawn. Annogwn ddefnydd o drafnidiaeth gwyrdd wrth wneud defnydd o Eryri. Mae gwasanaeth Parcio a Theithio 'Sherpa'r Wyddfa' yn ffordd gwych o gael at rhan helaeth o gyrchfanau poblogaidd Eryri.

O le ga i amserlen diweddaraf gwasanaeth 'Sherpa'r Wyddfa'?

Defnyddiwch dudalen Sherpa'r Wyddfa ar wefan Cyngor Gwynedd. Mae holl diweddariadau amserlen y gwasanaeth yn cael eu cyhoeddi yma.

Sut mae'r Awdurdod am sirchau na fydd problemau trafnidiaeth yn codi eto?

Bydd yr Awdurdod yn datblygu cynllun a datrysiad hir-dymor gyda'r bwriad o weithredu'r cynllun cyn gynted a sy'n bosib. Ymhellach i hynny, bydd sefyllfa trafnidiaeth Eryri yn cael ei fonitro'n gyson a bydd camau priodol yn cael eu cymryd ar sail y sefyllfa.

Hoffai'r Awdurdod ddiolch i'n wardeniaid a staff, ein gwirfoddolwyr, a'n partneriaid yng Nghyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru am eu cefnogaeth dros gyfnod yr haf.

Morfa Dyffryn Car Park

Morfa Dyffryn (© APCE / SNPA)