Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Lliwedd o Llwybr Watkin

alt=

Cylch Gorchwyl (Gogledd)

1. Fe fydd y Fforwm Mynediad Lleol yn cael ei galw’n Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri.

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau

2. Pwrpas Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri yw rhoi cyngor i’r awdurdodau lleol ac awdurdodau Parc Cenedlaethol perthnasol, i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac i eraill, fel sy’n briodol. Fe fydd y cyngor yma’n ymwneud â gwelliant cynaladwy mynediad y cyhoedd i dir yn yr ardal ar gyfer adloniant awyr agored ac er mwyn mwynhau’r ardal, mewn ffyrdd sy’n ystyried rheolaeth tir, a diddordebau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol ac addysgiadol.

3. Fe fydd Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri yn gwneud y gwaith yma drwy roi cyngor ar faterion sy’n arbennig o berthnasol yn lleol, yn cynnwys:

 1. cefnogi gweithrediad yr hawl tramwy newydd i ddarnau agored o gefn gwlad;
 2. gwella’r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus; a
 3. datblygu strategaethau mynediad ac adloniant sy’n ystyried pawb gan gynnwys pobl anabl.

4. Fe fydd Fforwm Mynediad Lleol De Eryri yn gweithio i:

 1. ddatblygu agwedd bositif a chynhwysol tuag at wella mynediad yng nghefn gwlad i bwrpasau adloniant;
 2. parchu amgylchiadau lleol a theimladau gwahanol garfannau, gan weithio hefyd o fewn y canllawiau cenedlaethol;
 3. darparu cyngor ar faterion o egwyddor ac arferion da;
 4. cymryd rhan mewn dadleuon positif a cheisio consensws lle bynnag mae hynny’n bosib; a
 5. lle nad yw consensws yn bosib, esbonio beth yw natur y gwahaniaeth barn, ac awgrymu ffyrdd o ddatrys hynny.

Aelodaeth

5. Fe fydd yr aelodaeth yn cynnwys:

 1. Cadeirydd ac Is-Gadeirydd sydd wedi cael eu hethol yn unol â’r rheoliadau FfMLl;
 2. isafswm o 10, ac uchafswm o 20 o aelodau eraill. Rhaid i’r rhain gynnwys cynrychiolaeth gytbwys o i) ddefnyddwyr tir ar gyfer adloniant a ii) pherchnogion a deiliaid tir – ynghyd â chynrychiolwyr o garfannau eraill gan gynnwys pobl anabl, sy’n arbennig o berthnasol i’r ardal.

6. Fe fydd yr aelodaeth yn:
 1. gytbwys, er mwyn osgoi sefyllfa lle mae un garfan arbennig yn ceisio dylanwadu ar y lleill;
 2. cynrychioli croesdoriad o garfannau yn yr ardal; ac
 3. yn byw neu’n gweithio o fewn yr ardal, neu’n adnabod yr ardal yn dda.

7. Fe fydd disgwyl i’r aelodau:
 1. a. gydymffurfio â’r adrannau sy’n ymwneud â FfMLl yn y Ddeddf CROW (2000) a’r rheoliadau a’r Cylch Gorchwyl yma;
 2. dangos ymrwymiad i wireddu amcanion y Fforwm Mynediad Lleol drwy weithio mewn ffordd bositif gydag aelodau eraill;
 3. gallu neilltuo’r amser angenrheidiol ar gyfer mynd i gyfarfodydd ac ar gyfer rhwydweithio y tu allan i gyfarfodydd;
 4. bod â digon o brofiad o fynediad i gefn gwlad yn yr ardal lleol i allu gwneud cyfraniad positif ac adeiladol i wella darpariaeth mynediad yn lleol; a
 5. gallu gweithio gyda nifer fawr o wahanol garfannau.

Gweinyddiad Yr Ysgrifennydd

8. Bydd gan Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri Ysgrifennydd sydd wedi cael ei benodi gan yr awdurdod penodi. Bydd hwn/hon yn gyfrifol am:

 1. gefnogi Cadeirydd y Fforwm;
 2. gwneud yn siŵr bod y Fforwm wedi’i greu a’i gynnal yn unol â Deddf CROW (2000), rheoliadau’r Fforwm Mynediad Lleol a’r Cylch Gorchwyl yma;
 3. rheoli unrhyw adnoddau sydd wedi cael eu bwriadu ar gyfer ei gwaith/ei waith;
 4. trefnu a hybu cyfarfodydd, yn cynnwys trefnu i bapurau a gwybodaeth gyrraedd aelodau’r Fforwm ac aelodau’r cyhoedd;
 5. cynhyrchu cofnodion cyfarfodydd y Fforwm.

Cyfarfodydd

9. Fe fydd y FfMLl yn cynnal cyfarfodydd o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ac yn amlach pan fydd rhaid. Fe fydd y FfMLl a’r awdurdod penodi yn cytuno ar hyn.

10. Y Cadeirydd a’r Ysgrifennydd fydd yn cytuno ar agenda pob cyfarfod – ond gall unrhyw aelod awgrymu eitemau i’w hystyried ar gyfer yr agenda.

11. Fe fydd y cyfarfodydd yn cael eu hysbysebu o flaen llaw ac fe fydd y cofnodion wedi eu cymeradwyo yn cael eu cyhoeddi.

12. Fe fydd y Cadeirydd yn gwahodd arsylwyr/cynghorwyr i’r cyfarfod pan fydd hynny’n briodol.

13. Fe fydd arsylwyr/cynghorwyr yn cael cyfrannu at y cyfarfod yn ôl dewis y Cadeirydd.

14. Fe fydd gan un cynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru, un cynrychiolydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac unrhyw swyddog o’r awdurdod penodi statws arsylwr yn awtomatig.

15. Os bydd rhaid, fe fydd y Cadeirydd yn creu pwyllgorau’r Fforwm Mynediad Lleol yn dilyn cytundeb gyda’r aelodau.

16. Fe fydd y Cadeirydd a’r aelodau yn cytuno ar gadeirydd, aelodau a chylch gorchwyl y pwyllgorau.

17. Fe fydd pob un o gyfarfodydd y FfMLl yn gyfarfodydd cyhoeddus mewn lleoliadau sydd â mynediad addas i bobl anabl. Ond, yn dilyn cais gan aelod neu aelodau, efallai y bydd y person sy’n llywyddu yn penderfynu bod rhaid eithrio’r cyhoedd rhag clywed rhai eitemau arbennig am resymau preifatrwydd personol neu gyfrinachedd masnachol.

18. Rhaid i Aelod ddatgan unrhyw fudd personol mewn unrhyw eitem Agenda ar ddechrau’r cyfarfod, a gweithredu’n unol â’r Cyfarwyddiadau ar Fuddiannau Personol a ddarperir gan yr Awdurdod Penodi.

19. Ystyrir terfynu'r aelodaeth yn ystod y 3ydd cyfarfod yn olynol y bydd yr aelod yn absennol ohono, ac fe'i cadarnheir yn ystod y 4ydd cyfarfod, ar yr amod nad oes unrhyw resymau cymeradwy neu eithriadol am fod yn absennol ymlaen llaw.