SNPA Print Header
Rydych chi yma: Ymweld > Gwasanaeth Wardeinio

Gwasanaeth Wardeinio

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei oruchwylio gan dîm ymroddedig o wardeiniaid, sy’n gyfrifol am ardaloedd penodedig o fewn y Parc. Mae cyfrifoldebau’r wardeiniaid yn ddiddorol ac amrywiol ac yn cynnwys cynghori’r cyhoedd ynghylch diogelwch a defnydd cyfrifol o gefn gwlad, trafod gyda tirfeddianwyr ar sut i reoli ymwelwyr a helpu ysgolion a grwpiau cymunedol gyda prosiectau cadwraeth. Maent hefyd yn gweithio i hybu gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chryfhau’r berthynas rhwng ymwelwyr a’r gymuned leol.

Alan Pritchard, Warden

Gyda chymorth y Gweithwyr Stâd, mae’r Gwasanaeth Wardeinio yn helpu i wneud y Parc Cenedlaethol yn fwy hygyrch i’r cyhoedd drwy reoli hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau caniataol a ‘Chefn Gwlad Agored’. Mae’r gwaith yn cynnwys codi a chynnal camfeydd, giatiau ac arwyddion ynghyd âc ailwynebu llwybrau a gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Mae wardeiniaid y Parc yn byw yn yr ardaloedd lle maent yn gwasanaethu ac mae ganddynt wybodaeth eang o ddaeareg a bywyd gwyllt yr ardal. Maent yn darparu gwasanaeth allweddol i ymwelwyr drwy gynnig cyngor i gerddwyr, dringwyr a thwristiaid ar sut i gadw’n ddiogel tra’n mwynhau ‘r arlwy sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Côd Cefn Gwlad

Mae'r Gwasanaeth Wardeinio yn helpu i hybu defnydd cyfrifol o gefn gwlad trwy gynghori ymwelwyr i ddilyn y camau isod;

  • • Byddwch yn ddiogel, cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch arwyddion.
   • Gadewch giatiau ac eiddo fel rydych yn eu cael nhw.
   • Gwarchodwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â sbwriel adref.
   • Cadwch eich ci dan reolaeth bob amser.
   • Ystyriwch bobl eraill.
 • Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

  Warden
  Warden

  Dilynwch y cyswllt uchod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amodau dan draed ym mynyddoedd Eryri fel ac adroddir gan Wasanaeth Wardeinio y Parc Cenedlaethol.


  Dilynwch y cyswllt uchod am ragolygon manwl o dywydd Eryri sy'n cael ei ddarparu gan y Swyddfa Dywydd. Cofiwch edrych ar ragolygon y tywydd cyn mentro allan.

  Home Staff Extranet Contact Us
  UK National Parks
  Ar ben y dudalen

  SNPA Print Footer

  Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
  Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk